Home » Archive by category Kinh

Kinh Chuyển Pháp Luân – Phạm Kim Khánh dịch

Dhammcakkappavattana sutta (Tương Ưng Bộ, V-420 – Phạm Kim Khánh dịch) Giới thiệu: Ðây là bài Pháp đầu tiên Ðức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển sau khi Ngài đắc đạo. Bài Pháp nầy tóm tắt các điểm chính yếu...
Đọc tiếp

Kinh Chuyển Pháp Luân – Thích Đạt Ma Phổ Giác dịch

Tôi nghe như vầy, sau khi thành đạo, lần đầu tiên Đức Thế Tôn chuyển bánh xe chánh pháp tại Vườn Nai. Tại đây, Ngài dạy năm vị Tỳ-kheo đầu tiên rằng: Này các Tỳ-kheo, có hai cực đoan mà người xuất gia không nên làm theo. Những gì là hai. Một là đam mê say đắm các dục lạc thấp hèn, có tính...
Đọc tiếp