Home » Kinh » Archive by category Kinh Hán Tạng/Phạn Ngữ

Kinh Chuyển Pháp Luân – Thích Đạt Ma Phổ Giác dịch

Tôi nghe như vầy, sau khi thành đạo, lần đầu tiên Đức Thế Tôn chuyển bánh xe chánh pháp tại Vườn Nai. Tại đây, Ngài dạy năm vị Tỳ-kheo đầu tiên rằng: Này các Tỳ-kheo, có hai cực đoan mà người xuất gia không nên làm theo. Những gì là hai. Một là đam mê say đắm các dục lạc thấp hèn, có tính...
Đọc tiếp

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch p2

| Mục Lục | 17. PHẨM ĐẠI CHÚNG SỞ VẤN THỨ 17 (Hán bộ phần đầu quyển thứ mười) Bấy giờ đức Thế-Tôn từ trên mặt phóng các thứ ánh sáng màu : Những ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, chiếu thân Thuần-Đà. Thuần-Đà gặp ánh...
Continue reading