Home » Kinh » Archive by categoryKinh Hán Tạng/Phạn Ngữ (Page 3)

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Kinh Đại Bát Niết Bàn Tổng hợp các bản dịch của Kinh Đại Bát Niết Bàn kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tuệ Khai dịch
Continue reading

Chuyên mục