Home » Archive by category Luật & Luận

Tám Thức – Bát Thức

Trích từ sách: Lược giải những pháp số căn bản Hạnh Cơ biên tập Thức – hay tác dụng nhận thức, tức là cái BIẾT, là những dòng tiếp nối của cảm giác hay tri giác phân biệt. Khi các giác quan (CĂN) tiếp xúc với đối tượng của...
Đọc tiếp

Phân biệt lời Phật, lời ma

Thời mạt pháp, ma cường pháp nhược, có khi rồi cũng phải biết thứ gì là lời Như Lai nói, thứ gì là ma nói mà phòng hộ cho bản thân. Là người đã chứng lý tánh thì vấn đề phân biệt này không có gì khó. Dù...
Đọc tiếp

Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ – Tập 2 p2

Tsongkhapa ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ Tập 2 (Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Trung) Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas ༄༅༎ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་། །།ཀ།། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ༎
Đọc tiếp

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 4b

NHỊ ÐỀ THỦ CẢNH THỦ (UPĀDĀNA-UPĀDĀNIYADUKAṂ) PHẦN LIÊN QUAN (Paṭiccavāro) [460] Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên: dục thủ liên quan kiến thủ; kiến thủ liên quan dục thủ. Xoay vòng. Pháp cảnh thủ phi thủ liên quan pháp...
Đọc tiếp

Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ – Tập1 – P3

Tsongkhapa ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ Tập 1 – (Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Thượng) Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas ༄༅༎ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་། །།ཀ།། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ༎ | Mục lục | Chương 15: Trau dồi Giới Hạnh
Continue reading

Nguyên nhân đức Phật chế Giới Luật

Nguyên nhân đức Phật chế Giới Luật Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi dưỡng lớn công hạnh tự lợi, lợi tha, một yếu tố tác thành Phật quả. Giới cũng chính là cơ...
Đọc tiếp