Home » Phật Học » Archive by category Kiến thức cơ bản (Page 3)

Đạo Phật có phải là một tôn giáo?

Đạo Phật có phải là một tôn giáo? Thích Huệ Đăng Đạo Phật không phải là một tôn giáo, nếu tôn giáo nghĩa là chấp nhận giáo điều, là tự biện thần học, gọi là để tìm ra chân lý trong từng câu từng chữ của sách thánh,...
Continue reading

Một số thái độ sai lầm của phật tử

Một số thái độ sai lầm của phật tử(*) Thích Thanh Từ Người tu theo đạo Phật phải có sức mạnh tinh thần để cải đổi những tâm niệm, hành vi, ngôn ngữ sai lầm trở thành chân chánh. Chính khi đứng chắp tay tụng kinh hay lễ...
Continue reading

Quan điểm của Phật giáo về việc nói dối

Quan điểm của Phật giáo về việc nói dối Một người đã sống không thật với người khác, và với bản thân mình, thì sẽ không bao giờ tìm tới sự thật, chứ đừng nói chứng ngộ sự thật. Nói dối là nói không đúng sự thật, chuyện...
Continue reading

Pháp & tợ pháp

Pháp & tợ pháp Lúc Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, Ngài đã khuyên đệ tử dựa theo 4 điều y cứ (tứ y) để tu hành liễu thoát sanh tử, trong đó điều đầu tiên là “Y pháp bất y nhân”. Pháp chính là kinh điển. Kinh điển...
Continue reading

Khái niệm Pháp trong Phật giáo – Thích Nguyên Hiệp

Khái niệm Pháp trong Phật giáo Thích Nguyên Hiệp Trong Phật giáo, trước hết, Pháp (Dhamma/Dharma) là chỉ cho giáo pháp của đức Phật (Buddha Dhamma), hay những lời dạy của đức Phật (Buddhavacana). Thuật ngữ Pháp cũng được kết hợp với thuật ngữ Vinaya (luật), và hình...
Continue reading

Có thể bạn quan tâm