Home » Sách Thiền » Archive by category sách về thiền Nguyên Thủy

Mặt Hồ Tĩnh Lặng – Thiền sư Ajahn Chah

MẶT HỒ TĨNH LẶNG “A still forest pool -The insight meditation of Ajahn Chah”, compiled and edited by Jack Kornfield and Paul Breiter Nguyên tác: Thiền sư Ajahn Chah Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch Mục Lục: Lời giới thiệu Quyển 1 Quyển 2 Quyển 3
Continue reading

Mười Ðiều Biện Ma Cho Người Tu Thiền

Mười Ðiều Biện Ma Cho Người Tu Thiền Thiền Sư Siêu Minh viết Thượng Tọa Thích Nhật Quang thuật —o0o— Lời Ðầu Sách Ban ngày ban mặt lại có vấn đề ma mị sao? Không nên ngủ mê nói mớ làm cho thiên hạ một phen chạy loạn...
Continue reading

Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati) – thiền sư U Acinna

Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati) Ghi chú: Các đoạn chính của bài nầy được trích dịch từ một quyển cẩm nang tu thiền của ngài thiền sư U Acinna, người Miến Điện (“Light of Wisdom”, W.A.V.E., Malaysia, 1996). Bình Anson trích dịch Các bạn có thể bắt...
Continue reading