Home » Posts tagged báo ứng hiện đời

Báo Ứng Hiện Đời – Video

Báo Ứng Hiện Đời – Video – Tập 1+2+3+4+5 –> bài liên quan: Báo Ứng Hiện Đời – Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời – Đường Tương Thanh biên soạn, Đạo Quang dịch Luân Hồi và Nhân Quả – Trích...
Đọc tiếp

Báo Ứng Hiện Đời

Báo Ứng Hiện Đời Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch Mục Lục Lời người dịch Lời tác giả 1. Thiếu niên bất lương 2. Giật mình tỉnh ngộ 3. Gà trống lông vàng 4. Bệnh “trời cho” 5. Trong xưởng có cái gì, nhà tôi có...
Đọc tiếp