Home » Posts tagged đức Phật nói về vũ trụ

Ðức Phật Là Bậc Thầy Các Nhà Khoa Học

Ðức Phật Là Bậc Thầy Các Nhà Khoa Học HT Thích Thanh Từ Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Ðức Thích-ca Mâu- ni (Sàkyàmuni) là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết...
Continue reading