Home » Posts taggedduy thức học

Giới thiệu giản lược Duy thức học

Giới thiệu giản lược DUY THỨC HỌC (Logic of Knowledge) Thích Phổ Huân I-Dẫn nhập Vũ trụ bao la thiên hình vạn trạng, trước mắt chúng ta thấy được, là do sự cảm nhận; sự cảm nhận đến từ một số nhân duyên: con ngưòi và ngoại cảnh;...
Continue reading

Chuyên mục