Home » Posts tagged kết tập kinh điển

Tam Tạng Kinh Điển – lịch sử

Tam Tạng Kinh Điển (Bình Anson) Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia theo ngài và lập thành Tăng đoàn (Sangha), có người cũng còn tại gia, gọi là các cư sĩ. Vùng truyền...
Continue reading