Home » Posts tagged Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Tuệ Sỹ dịch

KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT VIMALAKĪRTINIRDEŚA-SŪTRA Bản Hán ngữ: DUY-MA-CẬT-SỞ THUYẾT KINH Của Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập Tham chiếu: THUYẾT VÔ CẤU XƯNG KINH Đường Huyền Trang dịch – bản dịch Việt: Thích Tuệ Sỹ Nhà xuất bản Phương Đông 2008 Mục Lục:
Continue reading