Home » Posts tagged kinh thủ lăng nghiêm

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM Đời Đường, sa môn Bát Lạt Mật Đế (người Trung-Thiên-trúc) dịch từ Phạn văn ra Hán văn Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích MỤC LỤC:
Continue reading

Năm mươi hiện tượng Ấm ma

NĂM MƯƠI HIỆN TƯỢNG ẤM MA Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật –o0o– LỜI GIỚI THIỆU Nam mô Bổn sư  Thích-ca Mâu-ni Phật Tại Ấn Độ ngày xưa, Kinh Thủ-lăng-nghiêm được xem như một thứ quốc bảo, rất hạn chế việc truyền bá ra nước ngoài. Sự thận...
Continue reading

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Thích Duy Lực dịch

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM Thích Duy Lực Dịch từ Hán sang Việt và lược giải Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana Hoa Kỳ Xuất Bản 1990 MỤC LỤC [Quyển 1] [Quyển 2] [Quyển 3] [Quyển 4] [Quyển 5] [Quyển 6] [Quyển 7] [Quyển 8] [Quyển 9] [Quyển 10]
Continue reading

Có thể bạn quan tâm