Home » Posts tagged lý duyên khởi

Duyên khởi

Duyên khởi bài cùng nội dung: LÝ DUYÊN KHỞI – trích Giáo Trình Phật Học -Chan Khoon San, Biên dịch: Lê Kim Kha Mười hai nhân duyên – Thích Tâm Hải – trích Phật Học Cơ Bản – Tập 2 Mười hai nhân duyên và đời sống đạo...
Continue reading