Home » Posts taggedniệm phật

Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn

Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn Có nhiều vị muốn tu học Phật pháp, nhưng lại sợ bị người chê cười là tiêu cực, hủ bại, mê tín. Do đó khi xem kinh thì lén lút không dám công nhiên cho người thấy; hoặc có ăn...
Continue reading

Chân Kinh Vô Tự

Chân Kinh Vô Tự Hòa thượng Tuyên Hóa – khai thị quyển 6 Trong phẩm thứ nhất Niệm Phật của Đại Tạng Kinh có nói: “Phật bảo Xá Lợi Phất: Người không thông đạt các pháp đều là vì lời nói che phủ. Do vậy Như Lai biết...
Continue reading

Pháp Môn Một Đời Thành Tựu

Chỉ nương pháp niệm Phật sẽ được qua biển sinh tử. Kinh Đại Tập nói rằng: ”Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử”.Thời đại mạt pháp, căn khí chúng...
Continue reading

Từ Tán Tâm Sẽ Đi Đến Tịnh Tâm (Định Tâm)

Từ Tán Tâm Sẽ Đi Đến Tịnh Tâm (Định Tâm) Miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, hoặc trụ nơi câu niệm Phật, gọi là Định Tâm Niệm Phật. Miệng niệm Phật, tâm không nhớ Phật mà suy nghĩ mông lung việc khác, đó là Tán Tâm Niệm Phật....
Đọc tiếp

Niệm Phật không phải là kêu Phật

Niệm Phật không phải là kêu Phật Ấn Quang đại sư đưa Phổ Hiền hạnh nguyện vào pháp tu niệm Phật vì theo ngài, không tu hạnh Phổ Hiền thì không làm được công đức và sẽ không có điều kiện vãng sanh. Ngài chủ trương có ba...
Continue reading

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di...
Continue reading

3 Cách Niệm Phật

3 Cách Niệm Phật Mặc trì thì niệm Phật bằng ý, thường thường trong đời sống thì ý thức con người hay bị dong rủi theo duyên, ngoại cảnh chi phối đủ điều, không bao giờ dừng nghỉ. Lúc gặp chánh pháp, có đủ duyên lành gặp đúng...
Continue reading

TỤNG KINH – TRÌ CHÚ – NIỆM PHẬT

TỤNG KINH – TRÌ CHÚ – NIỆM PHẬT BÀI HỌC 1. Định Nghĩa – Tụng kinh: là đọc thành tiếng và có âm điệu hoặc đọc thầm những lời Phật dạy một cách thành kính. – Trì chú: trì là nắm giữ, nhiếp niệm. Chú là lời bí...
Continue reading

Chuyên mục