Home » Posts tagged Tham Thiền Yếu Chỉ

Tham Thiền Yếu Chỉ – Hòa Thượng Hư Vân

Tham Thiền Yếu Chỉ Hòa Thượng Hư Vân HT Thích Thanh Từ dịch Việt Mục lục: I. Điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền II. Thiền đường chỉ dạy III. Lời nhắc khi tham thiền IV. Đêm trừ tịch uống Phổ trà dạy chúng V....
Đọc tiếp