Home » Posts tagged Thích Trí Tịnh

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch p2

| Mục Lục | 17. PHẨM ĐẠI CHÚNG SỞ VẤN THỨ 17 (Hán bộ phần đầu quyển thứ mười) Bấy giờ đức Thế-Tôn từ trên mặt phóng các thứ ánh sáng màu : Những ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, chiếu thân Thuần-Đà. Thuần-Đà gặp ánh...
Continue reading