Home » Posts tagged thiền cho trẻ em

Thiền và Trường Học (Meditation and School)

THIỀN & TRƯỜNG HỌC (Meditation and School) Hồng Quang Ngày nay từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây, từ châu Mỹ La tinh đến Phi châu…, có vô số trường đã và đang dạy thiền cho học sinh từ các lớp Mầm non. Nhiều thí nghiệm của...
Đọc tiếp