Thẻ: Tuyên Hóa

Ăn Chay – Không Ăn Chay

Ăn Chay - Không Ăn Chay Hòa thượng Tuyên Hóa Lúc Phật tại thế chủ trương người phải ăn chay, ...

Pháp – Dharma

Năm mươi hiện tượng Ấm ma P2

5. TÀ KIẾN VỀ BỐN THỨ LUẬN THUYẾT ĐIÊN ĐẢO KINH VĂN: 又三摩中,諸善男子,堅凝正心,魔不得便.窮生類本,觀彼幽清,常擾動元,於知見中,生計度者。是人墜入,四種顛倒。不死矯亂,遍計虛論。 Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, ...

Xem nhiều gần đây