Home » Posts tagged vi diệu pháp

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 4b

NHỊ ÐỀ THỦ CẢNH THỦ (UPĀDĀNA-UPĀDĀNIYADUKAṂ) PHẦN LIÊN QUAN (Paṭiccavāro) [460] Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên: dục thủ liên quan kiến thủ; kiến thủ liên quan dục thủ. Xoay vòng. Pháp cảnh thủ phi thủ liên quan pháp...
Đọc tiếp

Có thể bạn quan tâm