Home » Tâm Linh » Tác động của Thế giới vô hình vào cõi giới con người – bài 5

Tác động của Thế giới vô hình vào cõi giới con người – bài 5

Tác động của Thế giới vô hình vào cõi giới con người – bài 5

Nếu chúng ta không tự làm trong sạch con người mình, suy nghĩa mình chúng ta sẽ bị tác động của thế giới này mà không hề hay biết.

Phần 5 – Liều thuốc thử cho các nhà ngoại cảm

Liều thuốc thử để phân biệt đâu là năng lực thật sự của các nhà ngoại cảm (NNC) đâu là năng lực do thế giới bên ngoài tác động đó chính là Chú Thủ Lăng Nghiêm. Thực tế có một số Chú khác như: Chú Đại bi, Chú Tiêu tai cát tường, Chú Phật mẫu Chẩn Đề ….cũng có công năng gần giống như vậy, nhưng đối với việc phá ma, trừ quỷ thì Chú Thủ Lăng Nghiêm là hữu dụng nhất.

Khi tôi tôi nói điều đó chắc sẽ có nhiều người ngạc nhiên? Tụng trì Chú Thủ Lăng Nghiêm làm sao có thể là liều thuốc thử cho những khả năng ngoại cảm của con người?

Phân biệt được đâu là năng lực thật sự, năng lực từ bên ngoài đưa vào bằng cách nào? Tác giả nói có vẻ hoang đường quá!

Những điều tôi nói trên đều dựa trên cơ sở Phật giáo và được thực nghiệm từ chính kinh nghiệm bản thân. Nếu các bạn hành trì đúng theo những gì các bậc cao tăng nói các bạn sẽ có linh ứng liền.

Như tôi đã đề cập trong phần đầu tiên của bài viết, Kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh rất chân thật, đã nêu ra được các căn bệnh của thế gian, các loài yêu ma quỷ quái phải hiện rõ nguyên hình.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm chỉ rõ chính đạo, tà đạo, phân biệt Phật, ma do đó nó được ví như “liều thuốc thử, kinh chiếu yêu” cho tất cả các hiện tượng khả năng của con người.

Chú Phật đỉnh Như lai tượng trưng cho trí tuệ Phật diệu dụng vô lượng vô biên.

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đoạn 3 – Khai thị xuất sinh chư Phật, Hàng phục tà ma, Rộng ban ơn cho chúng sinh, Đức Phật nói: “Anan, những câu mầu nhiệm, những kệ bí mật “Tát đát đa bát đát ra “ của hoá thân nơi hào quang đỉnh Phật sinh ra tất cả các chư Phập thập phương. Thập phương Như lai nhân chú tâm này thành được Vô thượng chính biến tri giác. Thập phương Như lai nắm chú tâm này uốn dẹp các ma, chế phục các ngoại đạo…”

Đoạn 5 – Khai thị sức của thần chú: Nếu sau khi tôi diệt độ rồi, chúng sinh trong đời mạt pháp, có người biết tự mình tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sinh trì tụng như vậy….cho đến các hàng thiên, long, quỷ, thần, tinh, kỳ, ma, mị có những chú dữ ấy đều không làm gì được. Tâm người ấy được chính thụ….Tất cả ác tinh với các quỷ thần, lòng dữ hại người, đối với người ấy cũng không thể khởi ra ác niệm.

Theo HT.Tuyên Hóa, “Mỗi câu trong thần chú Lăng Nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa. Mỗi nghĩa đều có vô lượng công năng. Nên biết rằng thần chú Lăng Nghiêm là Linh Văn (ngôn ngữ nhiệm mầu) trong trời đất, là pháp bảo vô thượng, là châu báu cứu mạng tất cả chúng sainh. Là linh văn giữa các linh văn, và bí mật trong các sự bí mật. Thần chú này bao trùm muôn vật, trên thì đến mười phương chư Phật, dưới thì tới địa ngục A Tỳ; tất cả bốn hàng thánh vị (Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác) và sáu loài phàm phu (trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A Tu La) đều tôn kính thần chú này.

Mọi sự thâm sâu, áo diệu và những sự không thể nghĩ bàn trong trời đất, tất cả đều nằm trong thần chú này… Đây là pháp tam muội căn bản và bí mật rốt ráo nhất mà không ai cũng có thể hiểu rõ và nhận ra pháp bí mật này….

Chú Lăng Nghiêm toàn là những câu thần chú dùng để hàng phục thiên ma, chế ngự ngoại đạo. Từ câu chú đầu tiên đến câu chú cuối cùng, mỗi câu đều có một sự diệu dụng và uy lực bất khả tư nghì của nó. Cho nên, Phật vì Chú Lăng Nghiêm mà thuyết Kinh Lăng Nghiêm…

Ma vương, yêu quái, lỵ mị sợ nhất là Chú Thủ Lăng nghiêm”.

Sự diệu dụng của Chú Thủ Lăng nghiêm (vua của các loại chú) là không thể nghĩ bàn. Kinh Lăng Nghiêm thuyết: Nếu thường tụng trì thần chú Lăng Nghiêm cho đến khi có công phu và đạt diệu dụng, thì 84.000 Bồ Tát Kim Cang Tạng và quyến thuộc của các ngài sẽ thường đi theo và bảo hộ quý vị, khiến tất cả sở cầu đều được như ý nguyện. Nếu chúng ta coi kinh Phật là những bài thuốc chữa bệnh thì các Chú được cho là những viên thuốc vi diệu, bất khả tư nghì.

Đối với người hành thiền đi vào cửa Không thì Chú Thủ Lăng Nghiêm là phương thuốc hiệu nghiệm để tránh các ma chướng. Trong thời mạt pháp, thiên ma, ngoại đạo, lị mỵ vọng lượng sơn yêu thuỷ quái sợ nhất là chú Thủ Lăng Nghiêmchú Lăng nghiêm có công năng phá tà, hiển chính.

Vì vậy mà người bình thường cũng có thể dùng Chú Lăng Nghiêm để tiêu trừ nghiệp chướng, làm trong sạch thân tâm, giảm bớt tham sân si và đuổi yêu trừ tà.

Theo HT. Tuyên Hoá thì khi tụng Chú Lăng Nghiêm thấy trong người nóng bức, rung lắc mạnh, người bứt dứt khó chịu, thân nghiêng ngả, người mệt mỏi là trong bạn có hiện tượng ma quỷ nhập. Nhiều thì quỷ thần, ít thì loại ma tham sân si của các loại ngạ quỷ nghèo đói.

Đối với những người đang có khả năng ngoại cảm, nhất là những người tự nhiên có được. Hoặc lúc được, lúc mất thì càng phải nên tụng trì Chú. Khi tụng phải thành khẩn, liên tục cho đến khi nào trong người thấy thanh nhẹ, tâm an ổn hướng thiện.

Thần chú là những lời mầu nhiệm chứa đựng năng lực đặc biệt đưa đến kết quả siêu việt, áo nghĩa trở thành phương tiện trợ giúp tâm thức cho thân, khẩu, ý. Nếu chưa biết tụng thì có thể vào chùa nhờ các thấy có kinh nghiệm hướng dẫn.

Nếu trì tụng một cách thành khẩn, nghiêm túc, sau 6 tháng khả năng ngoại cảm vẫn còn, tâm trong sáng, càng hướng tới điều thiện thì đó là khả năng tự thân. Còn nếu khả năng này mất hẳn sau một thời kỳ rung lắc, có nghĩa là bạn đã bị quỷ thần nhập.

Khi bị quỷ thần nhập cũng như quỷ thần xuất ra khỏi người, cơ thể bạn sẽ bị chấn động về mặt tinh thần lẫn thể xác. Có nhiều hiện tượng đến cả các bậc cao tăng cũng không làm thoát được khi ma quỷ nhập vào người.

Đối với những hành giả đang tu thiền, nếu tụng trì Chú Lăng Nghiêm trong vòng khoảng 6 tháng với vọng niệm dứt bặt, lòng tin tuyệt đối thì sẽ có linh ứng. Tôi nói điều này không phải chỉ là nhắc lại lời các bậc đại sư nói mà bằng chính sự thực hành của mình. Nếu các bạn thấy khó tin thì thử đi nhé.

Nếu các nhà ngoại cảm có được khả năng thần thông do thế giới khác thâm nhập vào thì phải lập tức thoát ra ngay. Vì ma quỷ ở lâu trong thân xác người sẽ dẫn đến nhiều tình trạng vô cùng tai hại.

– Thứ nhất, làm sai lệch quy luật nhân quả của con người, dẫn đến việc nghiêng lệch về nghiệp quả của chúng sinh nhập.

Người bị nhập do tự nhiên có được khả năng thần thông (khác người) nên thường được mọi người trọng vọng. Từ đó nẩy sinh tính ngã mạn, đây cũng là sự khác biệt giữa Phật với ma.

Người tu hành hướng về cửa Phật, khi đạt tới mức chứng có được thần thông thì càng từ bi, nhân ái, hỷ xả … Người không do nhân tu hành mà đạt được thì cổng cao, ngã mạn, thị phi…

– Thứ hai, nếu sức thần thông càng lớn có thể tạo ra uy lực khiến người khác phải kính nể, dẫn đến sự lôi kéo nhiều người đi theo mình. Thần thông do quỷ thần nhập thường đi vào tà đạo.

Một người theo con đường tà đạo thì tội một. Nếu kéo nhiều người vào con đường tà đạo thì tội mười. Địa ngục vô gián là cửa mở cho cả thầy lẫn trò trong kiếp tái sinh sắp tới.

– Thứ ba, khi ma quỷ đã nhập tức là huyệt đạo bị mở, mở ra mở vào nhiều lần rất dễ tạo điều kiện cho các cõi giới vô hình khác nhập vào. Con người sống ở thế giới nào đều do nghiệp báo dẫn dắt.

Nếu không vì một lý do nhân đạo như đưa các hài cố của những người đã chiến đấu vì tổ quốc về quê hương, điều tra hình sự kẻ giết người…thì chúng ta cũng không nên khuấy động cõi giới khác để tạo ra những xáo trộc trong cuộc sống cõi người.

Qua đây ta cũng thấy việc áp vong, gọi hồn hay lên đồng đều không có lợi cho người sống và cả người chết. Chỉ gây sự luyến ái, bám chấp cao làm cho cho người ra đi không siêu thoát được.

Kết luận

Mỗi một con người có một nghiệp riêng. Mỗi một cõi giới cũng có nghiệp báo riêng. Một khi đã chuyển sang cõi giới khác thì nên để cho chúng sinh sống ở thế giới nào nằm yên ở thế giới đó. Trừ những trường hợp cần thiết còn chúng ta không nên khuấy động làm thay đổi quy luật nhân quả.

Cũng giống như người sống, nều có cầu thì có sự đáp ứng. Nếu chúng sinh cõi người không mong cầu thì làm sao quỷ, thần, linh đến. Vì 90% con người lên chùa chỉ là để cầu nguyện.

Lên đồng hay hầu đồng cũng là mời thần thánh về phù hộ. Sự cầu cúng quá mức đã dẫn đến tình trạng các cõi giới khác tác động đến cõi giới con người ngày càng nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà số lượng các nhà ngoại cảm tăng nhanh ở Việt Nam.

Có thể chính sự khát khao của những người chết xa quê hương trong chiến tranh là cái nhân để tạo quả cho sự ra đời của các NNC – Những người nhìn được, giao tiếp được với thế giới thân trung ấm.

Chúng ta hãy coi những NNC có năng lực thực sự như là một nghiệp báo tốt cho cuộc chiến tranh kéo dài quá lâu trong lịch sử dân tộc Việt Nam hơn là tự cho mình là nước có trình độ tâm linh bậc nhất.

Việt Nam với diện tích 320.000 km2 có trên 3 triệu người chết trong chiến tranh. Như vậy, riêng thế giới thân trung ấm cũng đã là một sự chi phối quá lớn chưa kể đến các cõi giới khác. Sự cầu cúng quá mức sẽ không giúp được người âm bao nhiêu mà lại khơi dậy sự tham lam, sân hận trong thế giới quỷ thần, làm cho thế giới này tác động mạnh hơn vào cõi giới con người.

Qua loạt bài phân tích trên ta thấy, thế giới mà ta sống đang chịu ảnh hưởng rất nhiều sự tác động của các cõi giới vô hình khác khác.

Vì con người nằm trong thân ngũ uẩn nên luôn thiên về chiều hướng vui chơi hưởng thụ thoả mãn những nhu cầu của thân xác. Khuynh hướng đó rất gần gũi với cuộc sống của cõi giới ngạ quỷ.

Nếu chúng ta không tự làm trong sạch con người mình, suy nghĩa mình chúng ta sẽ bị tác động của thế giới này mà không hề hay biết.

Để tránh được điều đó, Đức Phật đã dậy: Làm việc thiện – Không làm việc ác – Làm trong sạch ý nghĩ của mình

Câu nói tuy rất đơn giản, nhưng hàm ý lại rất sâu sa không dễ ai có thể thực hiện được. Nhưng đây chính là một bảo bối để chúng ta có thể làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện nay.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mầu Ni Phật ! Nam mô Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm !

Hồng Vân – phattuvietnam.net

———————————————-
Tìm hiểu thêm về:

Bài liên quan

One thought on “Tác động của Thế giới vô hình vào cõi giới con người – bài 5

  1. Phạm thị mai viết:

    Cảm ơn tác giả của bài viết này đã cho con được hiểu biết thêm nhiều điều về các cõi giới vô hình để rồi con sống ngày càng tốt đẹp hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích ca Mau Ni Phật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Có thể bạn quan tâm