Home » Sách Thiền » Kinh Pháp Bảo Đàn – Minh Trực Thiền Sư dịch

Kinh Pháp Bảo Đàn – Minh Trực Thiền Sư dịch

KINH PHÁP BẢO ĐÀN – Lục Tổ Huệ Năng
Minh Trực Thiền Sư Việt dịch

Lục Tổ Huệ Năng nói
Môn Nhân Pháp Hải chép lại
Cổ Quân Tì Khưu Đức Dị soạn
Minh Trực Thiền Sư dịch
Thiện Quang Cư Sĩ tu bổ (Dựa theo bản dịch của Thiền sư Thích Từ Quang)
(Chữ in nghiêng là lời chú giải của người dịch – hoặc người đánh máy)

——————————————–

1

Mục Lục:

| Mục lục | Trang sau |

————————————————
Bài có nội dung liên quan: