Home » Kinh » KINH TĂNG CHI BỘ (Anguttara Nikàya) – Thích Minh Châu dịch

KINH TĂNG CHI BỘ (Anguttara Nikàya) – Thích Minh Châu dịch

Ðại Tạng Kinh Việt Nam

KINH TĂNG CHI BỘ
Anguttara Nikàya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

1

Mục Lục Tổng Quát

| Trang sau / Chương Một Pháp |

Mục Lục Chi Tiết

1. Chương Một Pháp

01. Phẩm Sắc
02. Phẩm Đoạn Triền Cái
03. Phẩm Khó Sử Dụng
04. Phẩm Không Điều Phục
05. Phẩm Đặt Hướng Và Trong Sáng
06. Phẩm Búng Ngón Tay
07. Phẩm Tinh Tấn
08. Phẩm Làm Bạn Với Thiện
09. Phẩm Phóng Dật
10. Phẩm Phi Pháp
11. Phẩm Thứ Mười Một
12. Phẩm Vô Phạm
13. Phẩm Một Người
14. Phẩm Người Tối Thắng
15. Phẩm Không Thể Có Được
16. Phẩm Một Pháp
17. Phẩm Chủng Tử
18. Phẩm Makkhali
19. Phẩm Không Phóng Dật
20. Phẩm Thiền Định (1)
21. Phẩm Thiền Định (2)

2. Chương Hai Pháp

01. Phẩm Hình Phạt
02. Phẩm Tranh Luận
03. Phẩm Người Ngu
04. Phẩm Tâm Thăng Bằng
05. Phẩm Hội Chúng
06. Phẩm Người
07. Phẩm Lạc
08. Phẩm Tướng
09. Phẩm Các Pháp
10. Phẩm Kẻ Ngu
11. Phẩm Các Hy Vọng
12. Phẩm Hy Cầu
13. Phẩm Bố Thí
14. Phẩm Đón Chào
15. Phẩm Nhập Định
16. Phẩm Phẫn Nộ
17. Phẩm Thứ Mười Bảy

3. Chương Ba Pháp

01. Phẩm Người Ngu
02. Phẩm Người Đóng Xe
03. Phẩm Người
04. Phẩm Sứ Giả Của Trời
05. Phẩm Nhỏ
06. Phẩm Các Bà-la-môn
07. Phẩm Lớn
08. Phẩm Ananda
09. Phẩm Sa-môn
10. Phẩm Hạt Muối
11. Phẩm Chánh Giác
12. Phẩm Đọa Xứ
13. Phẩm Kusinàra
14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ
15. Phẩm Cát Tường
16. Phẩm Lõa Thể

4. Chương Bốn Pháp

01. Phẩm Bhandagàma
02. Phẩm Hành
03. Phẩm Uruvelà
04. Phẩm Bánh Xe
05. Phẩm Rohitassa
06. Phẩm Nguồn Sanh Phước
07. Phẩm Nghiệp Công Đức
08. Phẩm Không Hý Luận
09. Phẩm Không Có Rung Động
10. Phẩm Asura
11. Phẩm Mây Mưa
12. Phẩm Kesi
13. Phẩm Sợ Hãi
14. Phẩm Loài Người
15. Phẩm Ánh Sáng
16. Phẩm Các Căn
17. Phẩm Đạo Hành
18. Phẩm Tư Tâm Sở
19. Phẩm Chiến Sĩ
20. Đại Phẩm
21. Phẩm Bậc Chân Nhân
22. Phẩm Ô Uế
23. Phẩm Diệu Hạnh
24. Phẩm Nghiệp
25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội
26. Phẩm Thắng Trí
27. Phẩm Nghiệp Đạo
28. Phẩm Tham

5. Chương Năm Pháp

01. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học
02. Phẩm Sức Mạnh
03. Phẩm Năm Phần
04. Phẩm Sumana
05. Phẩm Vua Munda
06. Phẩm Triền Cái
07. Phẩm Tưởng
08. Phẩm Chiến Sĩ
09. Phẩm Trưởng Lão
10. Phẩm Kakudha
11. Phẩm An Ổn Trú
12. Phẩm Andhakavinda
13. Phẩm Bệnh
14. Phẩm Vua
15. Phẩm Tikandaki
16. Phẩm Diệu Pháp
17. Phẩm Hiềm Hận
18. Phẩm Nam Cư Sĩ
19. Phẩm Rừng
20. Phẩm Bà-la-môn
21. Phẩm Kimbila
22. Phẩm Mắng Nhiếc
23. Phẩm Du Hành Dài
24. Phẩm Trú Tại Chỗ
25. Phẩm Ác Hành
26. Phẩm Cụ Túc Giới

6. Chương Sáu Pháp

01. Phẩm Đáng Được Cung Kính
02. Phẩm Cần Phải Nhớ
03. Phẩm Trên Tất Cả
04. Phẩm Chư Thiên
05. Phẩm Dhammika
06. Đại Phẩm
07. Phẩm Chư Thiên
08. Phẩm A-la-hán
09. Phẩm Mát Lạnh
10. Phẩm Lợi Ích
11. Phẩm Ba Pháp
12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm

7. Chương Bẩy Pháp

01. Phẩm Tài Sản
02. Phẩm Tùy Miên
03. Phẩm Vaji (Bạt-kỳ)
04. Phẩm Chư Thiên
05. Phẩm Đại Tế Đàn
06. Phẩm Không Tuyên Bố
07. Đại Phẩm
08. Phẩm Về Luật
09. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

8. Chương Tám Pháp

01. Phẩm Từ
02. Phẩm Lớn
03. Phẩm Gia Chủ
04. Phẩm Bố Thí
05. Phẩm Ngày Trai Giới
06. Phẩm Gotamì
07. Phẩm Đất Rung Động
08. Phẩm Song Đôi
09. Phẩm Niệm
10. Tham Ái

9. Chương Chín Pháp

01. Phẩm Chánh Giác
02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử
03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình
04. Đại Phẩm
05. Phẩm Pancala
06. Phẩm An Ổn
07. Phẩm Niệm Xứ
08. Phẩm Chánh Cần
09. Phẩm Bốn Như Ý Túc
10. Phẩm Tham

10. Chương Mười Pháp

01. Phẩm Lợi Ích
02. Phẩm Hộ Trì
03. Phẩm Lớn
04. Phẩm Upàli và Ananda
05. Phẩm Mắng Nhiếc
06. Phẩm Tâm Của Mình
07. Phẩm Song Đôi
08. Phẩm Ước Nguyện
09. Phẩm Trưởng Lão
10. Phẩm Nam Cư Sĩ
11. Phẩm Sa-môn Tưởng
12. Phẩm Đi Xuống
13. Phẩm Thanh Tịnh
14. Phẩm Thiên Lương
15. Phẩm Thánh Đạo
16. Phẩm Người
17. Phẩm Janussoni
18. Phẩm Thiện Lương
19. Phẩm Thánh Đạo
20. Phẩm Các Hạng Người
21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh
22. Phẩm Không Có Đầu Đề

11. Chương Mười Một Pháp

01. Phẩm Y Chỉ
02. Phẩm Tùy Niệm
03. Phẩm Tổng Kết

| Trang sau / Chương Một Pháp |

Chân thành cảm ơn Cư sĩ Bình Anson đã gởi tặng phiên bản điện tử bộ Kinh này. – Nguồn: thuvienhoasen.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*