Home » Pháp môn Niệm Phật » NGHI THỨC NIỆM PHẬT

NGHI THỨC NIỆM PHẬT

NGHI THỨC NIỆM PHẬT
*********************

 

(Nếu người thanh nhàn rãnh rang, gắng chí mỗi ngày sớm tối, rửa tay dâng hương, trước tụng một quyển kinh A Di Đà, ba biến chú Vãng Sanh, không được mồi hương trong bếp lửa. Lại có thể tụng thêm kinh Kim Cang, Sám Hối Hồng Danh và tất cả kinh điển Đại thừa thì càng tốt).Thân Phật Di Đà vàng rực rỡ,
Tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm,
Non năm tòa xoay chuyển bạch hào,
Nước bốn biển trong ngần mắt biếc,
Trong ánh sáng hóa vô số Phật,
Các hóa Bồ Tát cũng không lường.
Nguyện lành bốn tám độ hàm linh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật (hoặc 500 câu, 1000 câu, cho đến một muôn, càng nhiều càng tốt).

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 lần)

Nam Mô Đại thế Chí Bồ Tát (10 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (10 lần)

VĂN PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG
(Đọc bài của Sám chủ Từ Vân, hoặc Văn phát nguyện Tây Phương của Đại Sư Liên Trì cũng được)

Đệ tử …… Một lòng quy mạng, thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà. Xin đem ánh thanh tịnh, soi chiếu thân con; dùng nguyện từ bi mà nhiếp cho con. Nay con chánh niệm, xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ đề, cầu sanh Tịnh độ. Xưa Phật lập thệ: “Nếu chúng sanh nào, muốn về nước ta, hết lòng tin ưa, xưng danh hiệu ta, cho dến mười niệm, như không được sanh, ta không thành Phật”. Nay con nguyện nương, nhân duyên niệm Phật, được vào biển thệ, của Đức Như Lai; nhờ sức Từ Tôn, tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành. Con nguyện lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Phật cùng Thánh chúng, tay bưng đài vàng, đến tiếp dẫn con. Trong khoảng sát na, con về Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện.

Xin đem công đức trì tụng này.
Hồi hướng bốn ơn và ba cõi,
Đệ tử cùng pháp giới chúng sanh,
Đến khi hết một báo thân này,
Tất cả đồng sanh cõi Cực Lạc.

Tất cả chư Phật mười phương ba đời, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

(Trích: KHUYẾN TU TỊNH ĐỘ THIẾT YẾU
Soạn thuật: Chân Ích Nguyện
Người dịch: Thích Minh Thành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Có thể bạn quan tâm