Home » Archive by category Kinh (Page 20)

Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Kinh Quán Niệm Hơi Thở (Tạp A Hàm 803) Thích Nhất Hạnh dịch từ Hán Tạng –> tổng hợp các bản dịch & các bài viết về Phép quán niệm hơi thở Đây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn cư trú trong vườn Cấp Cô...
Continue reading

Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận

Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận Hán dịch: Trích từ sao lục của Tăng Hữu trong bản ghi chép đời Tống, tên người dịch đã bị thất lạc Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận ************************** Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Phật ở...
Continue reading

KINH A DI ÐÀ

KINH A DI ÐÀ
KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành –> bài liên quan: Kinh Vô Lượng Thọ Phật – Thích Trí Tịnh...
Đọc tiếp