Home » Luật & Luận » Archive by category Duy Thức Luận

Tám Thức – Bát Thức

Trích từ sách: Lược giải những pháp số căn bản Hạnh Cơ biên tập Thức – hay tác dụng nhận thức, tức là cái BIẾT, là những dòng tiếp nối của cảm giác hay tri giác phân biệt. Khi các giác quan (CĂN) tiếp xúc với đối tượng của...
Đọc tiếp

Giới thiệu giản lược Duy thức học

Giới thiệu giản lược DUY THỨC HỌC (Logic of Knowledge) Thích Phổ Huân I-Dẫn nhập Vũ trụ bao la thiên hình vạn trạng, trước mắt chúng ta thấy được, là do sự cảm nhận; sự cảm nhận đến từ một số nhân duyên: con ngưòi và ngoại cảnh;...
Continue reading

Duy thức tông

Duy thức tông Duy thức tông (sanskrit: vijñaptimâtravâdin, yogâcârin, cittamâtravâdin) là tên gọi tại Đông Nam Á của một trường phái Phật giáo. Tại Ấn Độ và Tây Tạng, tông này được gọi là Thức tông, Thức học (sankrit: vijñânavâdin), hoặc Du-già hành tông (sankrit: yogâcârin), tại Tây...
Continue reading