Duy thức tông

Duy thức tông Duy thức tông (sanskrit: vijñaptimâtravâdin, yogâcârin, cittamâtravâdin) là tên gọi tại Đông Nam Á của một trường...

Phật Thuyết A Di Đà Kinh – Phim Hoạt Hình Phật Giáo

Bát Thức Quy Củ Tụng

Bát Thức Quy Củ Tụng Thích Thắng Hoan ---o0o--- MỤC LỤC  LỜI NHÀ XUẤT BẢN.. LỜI NGƯỜI DỊCH.. BÁT THỨC...

Xem nhiều gần đây