Home » Luật & Luận » Archive by category Luật Tạng

Nguyên nhân đức Phật chế Giới Luật

Nguyên nhân đức Phật chế Giới Luật Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi dưỡng lớn công hạnh tự lợi, lợi tha, một yếu tố tác thành Phật quả. Giới cũng chính là cơ...
Đọc tiếp

Pháp tự tứ của Tăng – Thích Thái Hòa

PHÁP TỰ TỨ CỦA TĂNG Thích Thái Hòa I -Ý nghĩa và duyên khởi Tự tứ tiếng Pàli Pavàranà; Phạn là pravàranà, Hán phiên âm là bát-hòa-la, bát lợi ba thích noa và dịch là tự tứ, thỉnh thỉnh, tùy ý, tùy ý sự, mãn túc, hỷ duyệt,…...
Continue reading

Pháp an cư của Tăng – Thích Thái Hòa

PHÁP AN CƯ CỦA TĂNG Thích Thái Hòa Ý Nghĩa và Duyên khởi: Sau khi thành đạo, từ duới gốc cây Bồ đề, Đức Thế Tôn đến vườn Nai, chuyển vận bánh xe Chánh pháp Tứ Thánh Đế, độ năm anh em Kiều Trần Như[1], từ đó Phật,...
Đọc tiếp

KINH PHẠM VÕNG – Thích Trí Tịnh

KINH PHẠM VÕNG NGHI TỤNG GIỚI BỒ-TÁT Thích Trí Tịnh Bài Tán Lư Hương Lò Hương vừa ngún chiên đàn Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa Lòng con kính ngưỡng thiết-tha Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam-Mô Phạm-Võng Giáo-Chủ Lô-Xá-Na Phật. (3 lần)
Continue reading