Home » Archive by category Luật & Luận (Page 2)

Vượt trên cả chư Thiên

Vượt trên cả chư Thiên
Vượt trên cả chư Thiên tác giả Bhikkhu Bodhi – Nguyễn Thường Tâm dịch Lời người dịch: Phật giáo không công nhận có một đấng Thượng đế sáng tạo, tiếng Anh là The Creator God và thường gọi tắt là God. Các tôn giáo độc thần tin rằng...
Đọc tiếp

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 6 – p3

3. VỊ TRÍ TAM ÐỀ ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG (PACCANĪYĀNULOMATIKAPAṬṬHĀNA) TAM ÐỀ PHI THIỆN – TAM ÐỀ THIỆN (NAKUSALATTIKA – KUSALATTIKA) [1] Pháp bất thiện liên quan pháp phi thiện sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn bất thiện, hai uẩn liên quan hai...
Continue reading

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 6 – p2

2. VỊ TRÍ TAM ÐỀ THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP (ANULOMAPACCANĪYA TIKAPAṬṬHĀNA) TAM ÐỀ THIỆN TAM ÐỀ PHI THIỆN (KUSALATTIKE NAKUSALATTIKA) [1] Pháp phi thiện liên quan pháp thiện sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn thiện.
Continue reading

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 6

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP SÁU – VỊ TRÍ ÐỐI LẬP CHAṬṬHAMO BHĀGO PACCANĪYAPAṬṬHĀNA Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
Continue reading