Pháp – Dharma

Năm mươi hiện tượng Ấm ma P2

5. TÀ KIẾN VỀ BỐN THỨ LUẬN THUYẾT ĐIÊN ĐẢO KINH VĂN: 又三摩中,諸善男子,堅凝正心,魔不得便.窮生類本,觀彼幽清,常擾動元,於知見中,生計度者。是人墜入,四種顛倒。不死矯亂,遍計虛論。 Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử,...

Trang số 8 trong 9 trang 1 7 8 9

Xem nhiều gần đây