Home » Luật & Luận » Archive by category Vi Diệu Pháp

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 4b

NHỊ ÐỀ THỦ CẢNH THỦ (UPĀDĀNA-UPĀDĀNIYADUKAṂ) PHẦN LIÊN QUAN (Paṭiccavāro) [460] Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên: dục thủ liên quan kiến thủ; kiến thủ liên quan dục thủ. Xoay vòng. Pháp cảnh thủ phi thủ liên quan pháp...
Đọc tiếp

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 6 – p3

3. VỊ TRÍ TAM ÐỀ ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG (PACCANĪYĀNULOMATIKAPAṬṬHĀNA) TAM ÐỀ PHI THIỆN – TAM ÐỀ THIỆN (NAKUSALATTIKA – KUSALATTIKA) [1] Pháp bất thiện liên quan pháp phi thiện sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn bất thiện, hai uẩn liên quan hai...
Continue reading

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 6 – p2

2. VỊ TRÍ TAM ÐỀ THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP (ANULOMAPACCANĪYA TIKAPAṬṬHĀNA) TAM ÐỀ THIỆN TAM ÐỀ PHI THIỆN (KUSALATTIKE NAKUSALATTIKA) [1] Pháp phi thiện liên quan pháp thiện sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn thiện.
Continue reading

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 6

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP SÁU – VỊ TRÍ ÐỐI LẬP CHAṬṬHAMO BHĀGO PACCANĪYAPAṬṬHĀNA Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
Continue reading