Home » Sách Thiền » Archive by category Sách về Niệm Phật (Page 2)

Niệm Phật không phải là kêu Phật

Niệm Phật không phải là kêu Phật Ấn Quang đại sư đưa Phổ Hiền hạnh nguyện vào pháp tu niệm Phật vì theo ngài, không tu hạnh Phổ Hiền thì không làm được công đức và sẽ không có điều kiện vãng sanh. Ngài chủ trương có ba...
Continue reading

Mười Ðiều Biện Ma Cho Người Tu Thiền

Mười Ðiều Biện Ma Cho Người Tu Thiền Thiền Sư Siêu Minh viết Thượng Tọa Thích Nhật Quang thuật —o0o— Lời Ðầu Sách Ban ngày ban mặt lại có vấn đề ma mị sao? Không nên ngủ mê nói mớ làm cho thiên hạ một phen chạy loạn...
Continue reading

Niệm Phật Cảnh

NIỆM PHẬT CẢNH ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO THÍCH MINH THÀNH dịch MỤC LỤC (click để xem) Lời ngỏ (trang 2) Đại sư Thiện Đạo Lời tựa Niệm Phật cảnh(trang 3) 1. Môn khuyến tấn niệm Phật 2. Môn tự lực, tha lực 3. Môn niệm Phật được lợi...
Continue reading