Chương Trình Tu Học 2021 Tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện – Bình Thuận

Chương Trình Tu Học 2021 Tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Ngày 1 – 1 Tân Sửu (12 – 02 – 2021)

 • Buổi sáng: Lễ Phật đầu năm: Tụng Bát Nhã, và cúng Phật

Ngày 4,5,6 – 1 Tân Sửu (15,16,17 – 02 – 2021)

 • Khóa tu 3 ngày đầu năm.

Ngày 8 – 1 Tân Sửu (19 – 02 – 2021)

 • Về Tổ Đình Thường Chiếu lễ Thầy Tổ

Ngày 15 – 1 Tân Sửu (26 – 02 – 2021)

 • Lễ phóng sanh đầu năm, cầu an gia quyến

Ngày 29 – 1 Tân Sửu (12 – 03 – 2021)

 • Lễ Bố tát đầu năm chư Tăng Ni toàn huyện Hàm Tân

Ngày 15 – 2 Tân Sửu (27 – 03 – 2021)

 • Khai pháp đầu năm

Các khóa tu một ngày an lạc

 • Ngày 13 – 03 Tân Sửu (24 – 04 – 2021)
 • Ngày 18 – 04 Tân Sửu (29 – 05 – 2021)
 • Ngày 17 – 05 Tân Sửu (26 – 06 – 2021)
 • Ngày 15 – 06 Tân Sửu (24 – 07 – 2021)
 • Ngày 14 – 07 Tân Sửu (21 – 08 – 2021)
 • Ngày 27,28,29 – 07 Tân Sửu (3,4,5 – 09 – 2021)
 • Ngày 18 – 09 Tân Sửu (23 – 10 – 2021)
 • Ngày 16 – 10 Tân Sửu (20 – 11 – 2021)

Ngày 15 – 11 Tân Sửu (18 – 12 – 2021)

 • Tạ Pháp cuối năm

Theo: Website: truclamchanhthien.net
Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện
Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Email: tvtruclamchanhthien@gmail.com
Điện thoại: Nhà khách: 0368494694

Để lại bình luận