Kinh Chuyển Pháp Luân – Phạm Kim Khánh dịch

Dhammcakkappavattana sutta (Tương Ưng Bộ, V-420 – Phạm Kim Khánh dịch) Giới thiệu: Ðây là bài Pháp đầu tiên Ðức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển sau khi Ngài đắc đạo. Bài Pháp nầy tóm tắt các điểm chính yếu...
Đọc tiếp