Thẻ: 24 loài ngạ quỷ

Chuyện Ngạ Quỷ

Hòa thượng Bửu Chơn (Bhikkhu Nagà Mahà Thera) --> bài liên quan: 24 loài ngạ quỷ Lời Phi Lộ Người ...

24 loài ngạ quỷ

24 loài ngạ quỷ HT Bửu Chơn Trong bộ kinh "Petakkathà - Ngạ quỉ kinh giải", có kể ra trong ...

Xem nhiều gần đây