Trang chủ thẻ 52 loại tâm sở

Tag: 52 loại tâm sở

Vi Diệu Pháp Toát Yếu – Narada Maha Thera – Phạm...

Abhidhammattha Saṅgaha Vi Diệu Pháp Toát Yếu tác giả: Anuruddha Thera HT. Narada chú giải - Phạm Kim Khánh dịch **************** Xin lưu ý: Cần có phông UnicodeViệt-Phạn VU Times hay...

Xem nhiều gần đây