Trang chủ thẻ Bộ bảo tích

Tag: bộ bảo tích

Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni

Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni Số 370 Hán dịch: Không tìm thấy tên người dịch, nay dùng bản phụ lục đời...

Xem nhiều gần đây