Trang chủ thẻ đại đệ tử

Tag: đại đệ tử

Ấn Độ: Chiêm bái Xá lợi nhị vị đại đệ tử...

Xá lợi (Sàrìrikadhàtu) của nhị vị đại đệ tử của đức Phật là Trí Tuệ Đệ Nhất – Xá Lợi Phất (sāriputta) và Thần...

Xem nhiều gần đây