Trang chủ thẻ Dhammasangani

Tag: Dhammasangani

Bộ Pháp Tụ – Dhammasangani – Hòa thượng Tịnh Sự dịch

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP DHAMMASAṄGANI BỘ PHÁP TỤ Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera ------------------------------------- Xin lưu ý: Cần có phông UnicodeViệt-Phạn...

Bộ Pháp Tụ – Dhammasangani – Hòa thượng Tịnh Sự dịch-P2

II. CHƯƠNG SẮC (RŪPAKAṆḌAṂ) (1) - Thế nào là các pháp vô ký? Quả của các pháp thiện và bất thiện, thuộc dục...