Home » Posts tagged ngạ quỷ

Ba cõi, Sáu nẻo, Chín cõi

BA CÕI, SÁU NẺO, CHÍN CÕI Ba cõi (Tam giới, hay còn gọi là Tam hữu), là ba cõi của Vòng sinh tử, là nơi mà loài Hữu tình tái sinh. Khái niệm Tam giới này có thể hiểu là Vũ trụ quan của đạo Phật. Tam giới...
Continue reading

Chuyện Ngạ Quỷ

Hòa thượng Bửu Chơn (Bhikkhu Nagà Mahà Thera) –> bài liên quan: 24 loài ngạ quỷ Lời Phi Lộ Người tu Phật thường nghe nói đến bốn cảnh khổ: Súc sanh, A tu la, Ngạ quỉ và Địa ngục, nhưng phần đông ít ai hiểu rõ nguyên nhơn...
Đọc tiếp

24 loài ngạ quỷ

24 loài ngạ quỷ HT Bửu Chơn Trong bộ kinh “Petakkathà – Ngạ quỉ kinh giải”, có kể ra trong 24 thứ ngạ quỉ đầy đủ chi tiết như sau: Ngạ Quỉ Thứ Nhất: 1.- Ngạ quỉ nầy tên VANTÀSÀ hình tượng dị kỳ, mặt mày nhăn nheo,...
Đọc tiếp