Tổng quan về các pháp môn trong Phật Giáo Tây Tạng

TỔNG QUAN VỀ CÁC PHÁP MÔN TRONG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải Mục Lục Dẫn nhập Lần Chuyển Pháp Luân thứ nhất Giới hạnh Định lực Lần Chuyển Pháp Luân thứ hai Lần Chuyển Pháp Luân thứ ba Những giảng giải … Đọc tiếp Tổng quan về các pháp môn trong Phật Giáo Tây Tạng