Không Được Vọng Ngữ

Không Được Vọng Ngữ

HT. Tuyên Hóa giảng

Hiện nay có những người tự cho mình là Phật, đừng nói họ có lục thông hay ngũ thông gì, tôi tin rằng ngay cả một thông họ cũng còn chẳng thông.

Hiện nay có những người không những cho rằng trình độ của tứ quả A-la-hán còn thấp mà còn tự cho mình là Phật. Nhưng đức Phật có đủ tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, thế thì những người tự cho mình là Phật, quý vị hãy hỏi họ xem họ có được bao nhiêu thần thông? Trong lục thông, loài quỷ thần có năm thứ, chỉ thiếu lậu tận thông, chỉ khi đạt đến quả vị Phật mới trọn vẹn lục thông. Tôi tin rằng hiện những người tự cho mình là Phật, đừng nói lục thông hay ngũ thông, mà ngay đến một thông họ cũng chẳng có. Vì một thông cũng không thông, cho nên họ mới tuyên bố mình chính là Phật rồi. Nếu thật sự có được một thông họ sẽ không bao giờ đưa ra lời đại vọng ngữ như thế.

Chưa thành Phật mà nói đã thành, quý vị thử nghĩ xem, người có trí tuệ có nói những lời ngu si như vậy không? Chưa đạt đến quả vị đó mà tự cho rằng mình đã đạt, đấy là người ngu si! Cũng ví như trong những nước dân chủ, ai ai cũng có thể làm tổng thống. Không sai! Người nào cũng có thể làm tổng thống, nhưng không phải ai ai cũng là tổng thống. Quý vị phải được mọi người tuyển chọn mới chính thức làm tổng thống được. Vậy thì người nào mới chính là tổng thống? Người nào được làm phó tổng thống? Đó chính là đạo lý này. Quý vị chưa từng đi học, cũng chưa hề nghiên cứu đạo lý nào, lại đòi ra làm tổng thống. Ngay cả tên mình còn chưa biết ký thì làm sao đảm nhiệm chức vụ tổng thống? Việc thành Phật cũng vậy, quý vị không tu hành, chưa từng khổ hạnh sáu năm trên núi Tuyết, cũng chưa tọa thiền bốn mươi chín ngày đêm dưới cội bồ đề. Những công phu như vậy, quý vị còn chưa từng thực hành ngày nào mà lại được thành Phật ư? Thật quá dễ dàng! Cho nên đây chính là một loại cuồng vọng.

Nhất Niệm Thành Phật?

Tu hành không phải chuyện thành Phật chỉ trong một niệm.

Đúng vậy! Tất cả chúng ta đều là Phật, nhưng quý vị phải tu hành. Tu hành, không phải chỉ trong một niệm thì thành Phật được, mà phải trải qua một thời gian lâu dài. Nếu quý vị hiểu rõ Phật pháp, tu hành theo lời Phật dạy, thế thì có lẽ thời gian sẽ không lâu, nhưng cũng không thể ngay trong một niệm có thể thành Phật được. Những người bị vướng vào cảnh giới ma, chính vì trong quá trình tu tập, họ không có Thiện tri thức chỉ dạy, bản thân họ lại không có trí tuệ; nếu họ cứ khổ luyện dụng công sẽ chỉ phát sanh tà tri tà kiến. Thấy tu lâu như vậy mà cũng không thành Phật thế là họ tự cho mình là Phật, đã thành Phật rồi. Họ tự cho rằng mình cũng ngang bằng với Phật, thực ra đây là một ý nghĩ sai lầm, tức đã vướng vào ma chướng rồi.

Để lại bình luận