Lý Hồng Chí lợi dụng Pháp Luân Công thần thánh hóa bản thân, lăng xê bản thân, tuyên truyền mê tín dị đoan cho tín đồ Pháp Luân Công, đồng thời hạ thấp đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngụy biện dựa trên uy tín của các Đại Giác giả trong đó có Đức Phật.

Phần 1: Luận điệu Phật Đà không nhận thức được chân thực của Phật Pháp

Bài viết này đưa ra các bằng chứng về việc ông Lý Hồng Chí người sáng lập Pháp Luân Công đã có các phát ngôn gây sốc. Ông ta đã hạ thấp toàn bộ giáo chủ của các tôn giáo phương Đông như Phật Thích Ca Mâu Ni, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hạ thấp cả chúa Jesus cũng như các trường phái khí công và các học thuyết khoa học.

Đồng thời tự đề cao, lăng xê bản thân mình. Ông ta đã thần thánh hóa bản thân, gieo vào đầu tín đồ Pháp Luân Công những ảo tưởng là những học viên Pháp Luân Công là “chúa” là “Phật”…là các chư thần xuống thế gian giúp Lý Hồng Chí để cứu độ chúng sinh.

Mặt khác trong khi trả lời Thời báo Time, ông ta lại giả vờ khiêm tốn rằng chỉ là người bình thường.

1. Lý Hồng Chí cho rằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nhận thức được chân thực của Phật Pháp

Chúng tôi trích nguyên văn một bài viết của Lý Hồng Chí trong Pháp Luân Đại Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ. Trích: “Luận thuật của Phật giáo là bộ phận nhỏ yếu nhất của Phật Pháp”.

Hỡi chúng sinh! Chớ dùng Phật giáo để đo lường Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn, đó không cách nào đo lường. Vì người ta đã quen việc coi kinh thư của Phật giáo là Pháp. Thực ra Thiên Thể quá to lớn, vượt khỏi nhận thức về vũ trụ của Phật Đà. Thái cực của Đạo Gia cũng chỉ là vũ trụ lý giải của tầng thứ nhỏ, đến tầng người thường này đã là không có Pháp thực chất nữa, mà chỉ có chút hiện tượng lẻ tẻ ở biên duyên vũ trụ có thể khiến người ta tu luyện mà thôi.

Vì người thường là người ở tầng thứ thấp nhất, nên cũng không để con người biết được Phật Pháp chân chính. Nhưng người ta từng nghe thánh nhân giảng: Kính Phật có thể gieo mầm nhân quả cơ duyên tu luyện, người tu luyện trì chú có thể được sinh mệnh cao cấp bảo hộ, giữ gìn giới luật có thể đạt tiêu chuẩn người tu luyện. Xưa nay vẫn luôn có người nghiên cứu những lời mà bậc Giác Giả giảng có phải là Phật Pháp hay không?

Phật Như Lai giảng thoại ấy, là thể hiện của Phật tính, cũng xứng là biểu hiện của Pháp, nhưng vẫn không phải Pháp thực chất của vũ trụ, vì quá khứ quyết không cho phép con người biết được thể hiện chân thực của Phật Pháp. Phật Pháp là gì thì phải tu luyện lên cao tầng thì mới có thể ngộ ra được, thế nên lại càng không để con người biết được thực chất của tu luyện chân chính.

Pháp Luân Đại Pháp là lần đầu tiên từ vạn cổ đưa đặc tính của vũ trụ (Phật Pháp) lưu cấp cho con người, tương đương với lưu cấp cho con người một chiếc thang lên trời, vì vậy chư vị lẽ nào có thể dùng những điều trong Phật giáo để đo lường Đại Pháp của vũ trụ? (Pháp Luân Đại Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ  Lý Hồng Chí, 8 tháng Mười, 1995-[1])

Trong khi đó, như chúng ta đã biết, trong các Kinh điển của Phật Giáo như kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm….. đã nói đến các cõi thế giới ở trong  Vũ Trụ vô cùng, vô tận.

Có khi các cõi thế giới này cách thế giới chúng ta đang sống hàng triệu năm ánh sáng (nếu dùng theo ngôn ngữ thiên văn hiện đại) mà đến nay sau hàng nghìn năm giới khoa học thiên văn vũ trụ đã có các công nghệ rất tiên tiến đã bỏ không biết bao nhiêu công sức tìm kiếm sự sống ngoài trái đất mà còn chưa tìm ra, và vẫn cho đó là một giả thiết khoa học có cơ sở, điều đó để minh chứng rằng nhận thức về sự rộng lớn của không gian Vũ Trụ thì Phật Giáo đã đi trước khoa học cả hàng nhiều nghìn năm.

Trong Phật giáo thì đức Phật là người Chánh Đẳng Chánh Giác, vậy căn cứ vào đâu Lý Hồng Chí xuyên tạc: “Thực ra Thiên Thể quá to lớn, vượt khỏi nhận thức về vũ trụ của Phật Đà[1].

Khi Lý Hồng Chí cho rằng Đại Pháp của ông ta thì không có cách nào đo lường, và vũ trụ đã quá rộng lớn vượt khỏi tầm nhận thức của đức Phật điều đó có nghĩa ông ta là người sáng lập ra Pháp Luân Công đã khẳng định rằng mình vượt qua đức Phật về mặt giác ngộ, đồng thời hạ thấp đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nhận thức được vũ trụ?.

Theo ông Lý Hồng Chí: “Phật Như Lai giảng thoại ấy, là thể hiện của Phật tính, cũng xứng là biểu hiện của Pháp, nhưng vẫn không phải Pháp thực chất của vũ trụ, vì quá khứ quyết không cho phép con người biết được thể hiện chân thực của Phật Pháp”[1]cứ y văn này mà hiểu thì Lý Hồng Chí khẳng định những chân lý của đức Phật tìm ra không phải chân lý của vũ trụ, mà trong đó có chân Lý Tứ Diệu Đế, vì sao đức Phật không nhận ra được chân lý của vũ trụ thì vì rằng quá khứ không cho phép nhận thức được.

Đây là một hình thức ngụy biện không hề có cơ sở, giải sử như Pháp Luân Công là một hình thức tu luyện – tự chứng, còn Phật Giáo cũng có các hình thức tu luyện – tự chứng thì Lý Hồng Chí căn cứ vào đâu để nói đức Phật không nhận thức được chân thực của Phật Pháp?

Tiếp theo Lý Hồng Chí khẳng định: “Phật Pháp là gì thì phải tu luyện lên cao tầng thì mới có thể ngộ ra được” [1] trong sách Chuyển Pháp Luân do mình viết, ông ta đã khoác lác là truyền pháp tại cao tầng (Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 1) điều đó khẳng định Lý Hồng Chí đã hiểu được chân lý của Phật Pháp còn đức Phật không hiểu được chân lý thực chất của Phật Pháp.

2. Lý Hồng Chí cho rằng tầng của Phật Thích Ca Mâu Ni là tầng Như Lai, ông ta hứa đưa tín đồ Pháp Luân Công lên cao tầng

“Thích Ca Mâu Ni dưới cội bồ đề khai công khai ngộ rồi, chưa lập tức đạt đến tầng Như Lai. Trong suốt 49 năm truyền Pháp, Ông liên tục tự mình đề cao. Mỗi khi đề cao [lên] một tầng, Ông quay lại xét thấy Pháp mình vừa giảng xong không còn đúng nữa. Lại đề cao lên, Ông phát hiện rằng Pháp mình vừa giảng xong lại cũng không đúng nữa. Cứ đề cao lên, Ông lại phát hiện rằng Pháp vừa giảng xong lại không còn đúng. Trong toàn bộ 49 năm, Ông không ngừng thăng hoa như thế; mỗi lần đề cao [lên] một tầng, [Ông] lại phát hiện Pháp Ông giảng trước đó về nhận thức đều là rất thấp.” (Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 5).

Hình ảnh Lý Hồng Chí là một vị Phật Chủ – nguồn [3]

Trước tiếp ông Lý Hồng Chí nói rằng Thích Ca Mâu Ni khi giác ngộ chưa đạt tầng Như Lai, thế nào là tầng Như Lai thì ông ta không nói rõ?

Rõ ràng Lý Hồng Chí đã xuyên tạc rằng những bài giảng của đức Phật trong thời gian mới đắc đạo là Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo (còn được lưu trữ trong kinh Chuyển Pháp Luân) không phải là chân lý (không đúng nữa), thậm chí toàn bộ 49 năm thuyết pháp thì đều thuyết ra các pháp sai (về mặt nhận thức đều là rất thấp).

Lý Hồng Chí đã hạ thấp đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cách rõ rệt. Tuy nhiên Theo kinh Phật nguyên thủy nói về khái niệm Như Lai như thế nào? (Kinh Phật Thuyết Như Vậy, trong Tiểu Bộ Kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch [4])

“Này các tỷ kheo, thế giới được Như Lai Chánh đẳng giác, Như Lai không hệ lụy đối với đời. Này các tỷ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai Chánh Ðẳng Giác. Thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các tỷ kheo, Thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỷ kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh đẳng giác; con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai đã tu tập.”

“Cái gì này các tỷ kheo, trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới cùng với quần chúng Sa môn, Bà la môn chư Thiên và loài người được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai Chánh đẳng giác. Do vậy được gọi là Như Lai. Này các tỷ kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh đẳng giác đến đêm Ngài nhập Niết bàn, không có dư y, trong thời gian ấy điều gì Ngài nói, tuyên bố nêu rõ lên, tất cả là như vậy, không có khác được, do vậy được gọi là Như Lai.”

“Này các tỷ kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy; vì rằng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, nên được gọi Như Lai.”

“Này các tỷ kheo, trong toàn thể thế giới, Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa môn, Bà la môn, chư Thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị chiến bại, toàn tri, toàn kiến, được tự tại, do vậy được gọi là Như Lai (Kinh số 112).”

Căn cứ vào các đoạn kinh trên thì Như Lai là một đại từ nhân xưng mà đức Phật dùng để chỉ bản thân mình, chỉ một người chân thật (nói gì làm vậy, làm gì nói vậy), một người đã giác ngộ chiến thắng (chính mình), toàn tri, toàn kiến, được tự tại (không còn luân hồi). Như vậy đối với Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận khái niệm Như Lai là một tầng.

Theo Phật Giáo đại Thừa thì khái niệm Như Lai được đề cập như trong kinh Kim Cương như sau: “Như Lai đó, chẳng từ đâu mà đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai.”

Phật giáo Đại thừa giải thích như sau: Như Lai chính là thực tại tối hậu của vạn hữu. Đối với thực tại tối hậu này, ta không thể nhận thức nó như một đối tượng.Chỉ khi nào nắm bắt được cái đồng nhất trong muôn ngàn sai biệt của hiện tượng giới thì khi đó, ta mới thể nhập được cái thực tại tối hậu ấy, tức mới nhận thức được Như Lai [4].

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có viết: Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dậy, bảo ngài Xá-Lợi-Phất: “Trí huệ của các đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng Thanh văn cùng Tích-chi-Phật đều không biết được. Vì sao?

Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức, vô số các đức Phật, trọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật, dõng mãnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp, trọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghi mà nói pháp ý thú khó hiểu.

Xá-Lợi-Phất! Từ ta thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Vì sao? Đức Như-Lai đã đầy đủ phương tiện, tri kiến và ba la mật.

Xá-Lợi-Phất! Tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, đức vô lượng vô ngại lực, vô sở úy, thiền định, giải thoát tam muội, đều sâu vào không ngằn mé, trọn nên tất cả pháp chưa từng có.

Xá-Lợi-Phất! Như Lai hay các món phân biệt, khéo nói các pháp lời lẽ im dịu vui đẹp lòng chúng.

Xá-Lợi-Phất! Tóm yếu mà nói đó, vô lượng vô biên pháp vị tằng hữu, đức Phật thảy đều trọn nên. (Kinh Pháp Hoa, phẩm Phương tiện, HT.Thích Trí Tịnh dịch)

Như vậy dù là Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Đại thừa đều thừa nhận đức Phật đã đạt Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nghĩa là nhận thức một cách chính xác tận cùng các vấn đề trong vũ trụ này. Nay ông Lý Hồng Chí chỉ với một câu nói đã phủ định toàn bộ 49 năm thuyết pháp của đức Phật (thuyết pháp sai, pháp không còn đúng, chưa đạt tầng Như Lai), như thế rõ rằng là xuyên tạc.

Khi đưa ra dẫn chứng trên ra để minh họa rằng ông Lý Hồng Chí đang hạ thấp đức Phật thì tín đồ Pháp Luân Công nói đó không phải là hạ thấp Phật Thích Ca Mâu Ni mà sư phụ Lý Hồng Chí muốn nói rằng “Pháp khác nhau tại các tầng khác nhau”.

Tuy nhiên ông Lý Hồng Chí khẳng định: “Người tu luyện đến được tầng nào thì  chỉ có thể nhận thức được thể hiện cụ thể của Phật Pháp tại tầng ấy; đó chính là quả vị và tầng tu luyện [của người ấy]” (Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 7). Như vậy có nghĩa là ông Lý Hồng Chí đang ngầm khẳng định rằng khi đức khi Phật Giác Ngộ thì chưa đạt tầng Như lai, con nay ông ấy đã nhận thức được tầng Như Lai rồi nghĩa là ông ấy đã vượt qua đức Phật.

Trong khi một mặt Lý Hồng Chí hạ thấp đức Phật như phân tích ở trên, thì một mặt khác mặt khác Lý Hồng Chí mượn miệng các Đại giác giả (đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúa Jesus, Lão Tử) tuyên truyền về thời kỳ mạt pháp và quan điểm cá nhân của ông ta:

Trích: “Tôi có thể nói với chư vị, rằng có rất nhiều Đại Giác Giả đều đang chăm chú theo dõi sự việc này; đây là vào thời kỳ mạt Pháp mà chúng tôi truyền chính Pháp một lần cuối cùng” (Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 64). Ông ta lại mượn một số ý của Phật giáo để bài xích Phật Giáo “Thích Ca Mâu Ni giảng rằng, đến thời mạt Pháp, tăng nhân trong chùa tự độ đã rất khó, huống nữa là cư sĩ, càng không có ai quản.”(Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 49).

Trích: “Các vị Đại Giác Giả trên trời, Phật cũng vậy, Đạo cũng vậy, Thần cũng vậy, họ đã không còn coi người ngày nay là người nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996],  Lý Hồng Chí, năm 1996-[5])

Trích: “Không chỉ đệ tử Đại Pháp tới thế gian này là từng ký [thệ] ước với Sư phụ, mà tất cả con người, sinh mệnh tới thế gian này, chư Thần tới từ thiên thượng, đều có ước với tôi.

Vũ trụ quá to lớn, sinh mệnh quá nhiều, địa cầu quá nhỏ bé, dung [chứa] không nổi quá nhiều sinh mệnh, những sinh mệnh được lựa chọn đều từng phát thệ muốn giúp tôi Chính Pháp và cứu độ chúng sinh thì mới có thể tới trái đất, chỉ là trước đây trong lịch sử tôi đã an bài đệ tử Đại Pháp cụ thể tới làm việc này. Nhưng đối với hồng Pháp, người truyền người, thì đối với họ mỗi người đều có trách nhiệm. Đó là việc của người thường rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, Lý Hồng Chí, 15 tháng Năm, 2016, Brooklyn, New York).

Hay ông ta từng khảng khái: “Đệ tử  Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới”.

Như vậy Lý Hồng Chí khẳng định tất cả chúng sinh xuống thế gian này đều đã ký thệ ước với ông ta, chư thần cũng ký thệ ước với ông ta, và ông ta là một vị thần đã an bài cho tín đồ Pháp Luân Công xuống thế gian này để cứu độ chúng sinh, đệ tử Pháp Luân Công là chư thần?

Trong khi đó trả lời phỏng vấn trên Thời báo Time, Lý Hồng Chí lại nói ông ta chỉ là một người bình thường [7]. Điều đó chứng tỏ một mặt Lý Hồng Chí lợi dụng Pháp Luân Công thần thánh bản thân, tuyên truyền mê tín dị đoan cho tín đồ Pháp Luân Công?

Pháp Đăng – Hải Tuệ

Còn tiếp bên dưới | Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 |

Tham khảo/Chú thích:
[1]-Lý Hồng Chí Pháp Luân Đại Pháp-Tinh Tấn Yếu Chỉ, xem tại đây
http://vi.falundafa.org/book/jjyz_html/jjyz.html#Heading__4163
[2] BBT thienphatgiao.org lược bỏ phần này
[3]- http://tansinh.net/van-co-co-duyen/tuong-lai-se-biet-den-cau-chuyen-nay-nhu-la-mot-truyen-thuyet/
[4]- Giới Thiệu Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka), Hòa thượng Thích Minh Châu, http://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbkin105.htm
[5]-http://vi.falundafa.org/jw/kinh_van_19960000.html
[6]-http://vn.minghui.org/news/69553-giang-phap-tai-phap-hoi-new-york-2016.html
[7]- “I am just a very ordinary man”. Time Magazine. 2 August 1999. During the Cultural Revolution, the government misprinted my birthdate. I just corrected it. During the Cultural Revolution, there were lots of misprints on identity. A man could become a woman, and a woman could become a man. It’s natural that when people want to smear you, they will dig out whatever they can to destroy you. What’s the big deal about having the same birthday as Sakyamuni? Many criminals were also born on that date. I have never said that I am Sakyamuni. I am just a very ordinary man.

Lý Hồng Chí khẳng định quy luật Thành – Trụ – Hoại – Diệt dẫn đến nền văn minh nhân loại sẽ bị hủy diệt. Rằng Pháp Luân Công (Đại Pháp) muốn cứu chúng sinh nên kéo dài ra nếu không thì toàn nhân loại đã chết từ năm 1999.

Phần 2: Pháp Luân Công đã tạo ra “hàng triệu triệu Phật Thích Ca và chúa Jesus”

Để tiếp theo phần 2 chúng tôi giới thiệu tóm tắt phần 1 như sau: Trong các tác phẩm của mình ví dụ “Pháp Luân Đại Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ”, Lý Hồng Chí khẳng định rằng Phật Thích Ca Mâu Ni không nhận thức được vũ trụ, và cũng không nhận thức được thực chất của Phật pháp, loài người cũng không nhận thức được vũ trụ, nhưng lại không có cái gì đo lường được Đại Pháp của Lý Hồng Chí.

Trong phần “Luận Ngữ” của tác phẩm “Chuyển Pháp Luân” của Lý Hồng Chí đã vô căn cứ khi kết luận rằng tầng của Phật Thích Ca là tầng Như Lai, còn Lý Hồng Chí thuyết pháp tại Cao Tầng và đồng thời Lý Hồng Chí cũng hứa hẹn đưa tín đồ lên Cao Tầng vượt qua cả tầng Như Lai, ông ta cũng khẳng định trong 49 năm thuyết pháp đức Phật liên tục đề cao lên khi đề cao lên thì xem lại pháp mình thuyết xong đều là rất thấp (về mặt nhận thức). Lý Hồng Chí tuyên truyền rằng tất cả mọi người tại thế gian này đều đã ký thệ ước với Chí trước khi xuống nhân gian, và tín đồ Pháp Luân Công là chư thần theo ông ta xuống để cứu vớt chúng sinh.

Một mặt khác khi trả lời phỏng vấn tạp chí Time, một tạp chí uy tín hàng đầu của Mỹ thì Lý Hồng Chí khẳng định bản thân chỉ là “một người đàn ông rất bình thường” điều này để bao biện cho việc Lý Hồng Chí không giả ngày sinh của mình trùng với ngày sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni và rằng đó là do lỗi sai sót trong cách mạng văn hóa. Những mâu thuẫn đó chứng tỏ Lý Hồng Chí là một kẻ dối trá, nói lời hai lưỡi, chứ đừng nói đến cái Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn là đặc tính “Tối Cao Của Vũ Trụ” như ông ta và tổ chức Pháp Luân Công nổ trên hàng trăm trang web và Fanpage của mình.

Trong phần này chúng tôi tiếp tục đề cập đến một số khẳng định của Lý Hồng Chí rằng Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí tạo ra hàng triệu hàng triệu Phật Thích Ca Mâu Ni và chúa Jesus, ông ta bác bỏ quan điểm truyền thống của đạo Giáo về vị trí của Nguyên Thủy Thiên Tôn là vị thần lớn nhất. Chẳng những thế ông ta còn hạ thấp tất cả các học thuyết khoa học và các trường phái khí công trên toàn thế giới, đồng thời Pháp Luân Công đội lốt một môn khí công dưỡng sinh đang đi cải đạo các tôn giáo truyền thống khác bằng cái gọi là Bất Nhị Pháp Môn, theo tổ chức này tuyên truyền thì đã có hơn 100 triệu tín đồ chủ yếu là Phật giáo bị cải sang Pháp Luân Công.

Lý Hồng Chí đang sống cùng vợ và con, kẻ bài xích Phật giáo, hạ thấp Phật Thích Ca Mâu Ni được các trang web của Pháp Luân Công mặc cho áo cà sa của Phật giáo và có mái tóc giả cho giống với Phật Thích Ca Mâu Ni (nguồn: http://vi.falundafa.org/index.html).

1. Lý Hồng Chí khẳng định ông ta tạo ra hàng triệu hàng triệu Phật Thích Ca Mâu Ni và chúa Jesus, và đồng thời ví những gì mình thuyết giảng là vàng ròng 24K còn những gì Phật Thích Ca và chúa Jesus thuyết giảng chỉ là vàng 14K và 16K.

Trong bài giảng về Pháp Luân Công tại Washington Lý Hồng Chí khẳng định:

Trích: “I’m not Jesus, and I’m not Sakyamuni, but the Fa has created millions and millions of Jesuses and Sakyamunis who have the courage to walk the path of Truth, who have the courage to risk their lives for the sake of the Truth, and who have the courage to devote their lives to saving sentient beings” (Teaching the Fa at the Washington, D.C. Fa Conference, July 22, 2002 Li Hongzhi- [1])

Dịch ra tiếng Việt như sau: “Tôi không phải là Giê-su và tôi cũng không phải là Thích Ca Mâu Ni nhưng Pháp Luân Công đã tạo ra hàng triệu triệu Giê-su và Thích Ca Mâu Ni những người có can đảm bước trên con đường chân lý, những người có can đảm dấn thân vì chân lý và những người có can đảm hiến dâng mạng sống của mình để cứu vớt chúng sinh.” (Teaching the Fa at the Washington, D.C. Fa Conference, July 22, 2002 Li Hongzhi- [1])

Lý Hồng Chí là một kẻ dối trá như đã phân tích ở phần 1, rằng ông ta chỉ là “người đàn ông rất bình thường” thì tại đây Lý Hồng Chí khẳng định Pháp Luân Công do ông ta sáng lập đã tạo ra hàng triệu hàng triệu người có các đức tính giống như đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chúa Jesus. Và hành động của tín đồ Pháp Luân Công là cứu chúng sinh.

Lưu ý rằng tín đồ Pháp Luân Công cứu chúng sinh như thế nào? Đó là việc truyền bá Pháp Luân Công ra toàn thế giới để cứu chúng sinh thoát khỏi cái chu kỳ nền văn minh thế giới kết thúc theo chu kỳ 5000 năm mà chính Lý Hồng Chí sáng tạo ra.

Trích: “Mỗi lần khoảng 5000 năm thì lịch sử nhân loại sẽ kết thúc, nhân loại sẽ huỷ diệt, nguyên nhân huỷ rớt là thành-trụ-hoại-diệt là quy luật của vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, Lý Hồng Chí, 15 tháng Năm, 2016, Brooklyn, New York -[2]). Chúng tôi khẳng định rằng quy luật Thành-Trụ-Hoại-Diệt không có định ra thời gian cụ thể là bao nhiêu, việc định ra thời gian 5000 năm là do Lý Hồng Chí ngụy biện dựa trên uy tín của quy luật Thành – Trụ – Hoại – Diệt của Phật giáo.

Hơn thế một mặt Lý Hồng Chí khẳng định quy luật Thành – Trụ – Hoại – Diệt dẫn đến nền văn minh nhân loại sẽ bị hủy diệt như trên thì Lý Hồng Chí cũng mượn miệng Chư Thần để tuyên truyền rằng Chư Thần nhìn nhận nhân loại là nên bị hủy diệt (thần nào mà ác như vậy, toàn là miệng của Lý Hồng Chí nói ra). Rằng Pháp Luân Công (Đại Pháp) muốn cứu chúng sinh nên kéo dài ra nếu không thì toàn nhân loại đã chết từ năm 1999.

Trích: “Chư Thần nhìn nhận rằng nhân loại vốn từ lâu đã không được nữa rồi và vốn nên bị huỷ diệt, nhân loại vốn là không qua được năm 1999 đâu, bởi vì Đại Pháp muốn cứu chúng sinh, [nên] kéo dài thời gian nhân loại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, Lý Hồng Chí, 15 tháng Năm, 2016, Brooklyn, New York -[2]).

Như khẳng định tại tạp chí Time rằng Lý Hồng Chí là người đàn ông rất bình thường thì tại sao ông ta biết Chư Thần nghĩ gì, vậy rõ ràng là ông ta đã ngụy biện mượn miệng của các Chư Thần đúng không các bạn? Như vậy cái mà đệ tử Pháp Luân Công cứu chúng sinh về bản chất là truyền bá Pháp Luân Công để cứu nhân loại khỏi bị hủy diệt, mà sự hủy diệt này do chính Lý Hồng Chí mượn miệng Chư Thần, mượn quy luật Thành-Trụ-Hoại-Diệt để tạo ra.

Trong khi tín đồ Pháp Luân Công hỏi Lý Hồng Chí rằng người này không thuyết phục người da trắng bỏ tôn giáo Thiên chúa thì Lý Hồng Chí đã nhắc lại lập trường Bất Nhị Pháp Môn rằng muốn đắc Đại Pháp (đắc Pháp Luân Công) thì phải tu hành chuyên nhất Đại Pháp nghĩa là phải vứt bỏ tôn giáo truyền thống. Ông ta khẳng định rằng những gì mà Phật Thích Ca Mâu Ni và chúa Jesus thuyết giảng chỉ ví như vàng 18K-16K còn những gì mà ông ta thuyết giảng là vàng 24K dựa trên thứ mà ông ta tự tuyên truyền là do Pháp đã chính lại vũ trụ (nên những gì mà Lý Hồng Chí thuyết rao thì là vàng 24K còn những gì mà Phật Thích Ca Mâu Ni và chúa Jesus thuyết giảng chỉ ví như vàng 18K-16K). Chúng ta cùng nhau xem nguyên văn Lý Hồng Chí tuyên truyền như thế nào:

Trích: “Đệ tử: Trong khi hồng Pháp cho người da trắng, có một số người không thể vứt bỏ tín ngưỡng vào Giê-su, [về việc] điều này ảnh hưởng tới tu luyện Đại Pháp của họ thì nhìn nhận thế nào?

Sư phụ: Bởi vì tôi từng giảng bất nhị Pháp môn, nếu không thể chuyên nhất tu luyện Đại Pháp, thì không thể viên mãn trong Đại Pháp chúng ta. Khi nãy tôi đã từng nói rồi, cả vũ trụ, hoặc là phạm vi rất lớn, nó đã lệch rời khỏi Pháp, trong đó có bao gồm con người không? Tôn giáo đó chẳng phải do con người tổ chức sao? Nếu chúng sinh trong vũ trụ đã lệch rời khỏi Pháp, trong những sinh mệnh lệch rời khỏi Pháp có bao gồm thế giới thiên quốc mà con người vẫn luôn tín ngưỡng hay không? Nếu thế giới của Phật – Đạo – Thần cũng đều ở trong đó, vậy thì mọi người thử nghĩ xem, đây là vấn đề gì? Năm đó Giê-su truyền Pháp cũng vậy, Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, Lão tử cũng vậy, hoặc là Giê-hô-va, khi Họ truyền Pháp, lúc đó chúng sinh và sinh mệnh trong vũ trụ sớm đã lệch rời khỏi đặc tính của vũ trụ.

Tôi lấy ví dụ bằng ngôn ngữ thô tục nhất, ví như thế giới của những Phật, thế giới của những Thần đó là thế giới được cấu thành từ vàng. Nhưng trong những năm tháng đằng đẵng, khi chúng trở nên bất thuần rồi, nó sẽ không phải vàng mười – vàng tinh khiết nữa, dù vẫn là vàng cấu thành. Nhưng nó lại là vàng 18K – vàng 16K, vậy thì hôm nay Pháp đã chính lại, thì chính là vàng ròng – vàng mười – vàng tinh khiết – vàng 24K. Nhưng tôn giáo hoặc phương pháp tu luyện mà họ lưu lại, đều là vào lúc vàng 18K – 16K mà lưu lại [và] không đạt được tiêu chuẩn mới của thế giới Thần Phật, họ còn có thể quay trở về thế giới vàng ròng 24K không? Quay về một phân tử thôi thì ở đó đã là bất thuần rồi, cũng không thể để các vị ô nhiễm, chẳng phải là cái đạo lý này sao? Cho nên tiện đây tôi nói với mọi người rằng, tất cả những tôn giáo trên thế giới hiện giờ, bao gồm tất cả chính giáo, tôi không thể nói nó là tà giáo, nó là Phật truyền lại, nhưng đều không thể khiến con người viên mãn nữa rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998], Lý Hồng Chí, Ngày 29 và 30 tháng 3 năm 1998 tại NewYork-[3])

Bản chất của bất nhị Pháp môn mà Lý Hồng Chí đặt ra là gì? Thực chất đây là một những bài giảng của Lý Hồng Chí xoay quanh việc phải tu hành chuyên nhất Pháp Luân Công để được viên mãn (xóa bỏ Kinh Dịch, Bát Quái, Phong Thủy, Niệm Phật, đi chùa…..) phải vứt bỏ tôn giáo tín ngưỡng truyền thống. Lý do mà Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công đưa ra cho vấn đề này là “hai chân đứng trên hai con thuyền thì không thể đến đích”.

Chúng tôi đặt ra câu hỏi có ai đi trên con thuyền của Pháp Luân Công đến đích viên mãn chưa? Pháp Luân Công nếu là một môn khí công đơn thuần tại sao lại phải thực hiện Bất Nhị Pháp môn như vậy? Rõ ràng Pháp Luân Công đội lốt một môn khí công dưỡng sinh đang đi cải đạo các tôn giáo truyền thống khác bằng cái gọi là bất nhị Pháp môn. Số lượng tín đồ chủ yếu từ Phật giáo đã bị cải đạo tổ chức này tuyên truyền lên đến hàng trăm triệu [4].

Lý Hồng Chí đâu hiểu được Vàng (công thức hóa học là Au) là Vàng, không có cái gọi là phân tử vàng, chỉ có tạp chất lẫn trong nguyên tử Vàng. Mà nguyên tử Vàng thì chỉ có thuần nhất. Hơn thế Lý Hồng Chí lại còn khẳng định rằng “tất cả các tôn giáo hiện nay không còn khiến con người được viên mãn”.

2. Thiền Tông là pháp môn dùi sừng bò và chỉ có Lý Hồng Chí thuyết pháp tại Cao Tầng

Trích: “Đương nhiên, không phải nói là công pháp của những người khác không tốt; tôi chỉ nói rằng họ không truyền gì tại cao tầng.Tôi cũng biết rõ tình thế khí công trên toàn quốc. Cả trong ngoài nước hiện nay, về việc truyền công lên cao tầng một cách chân chính, thì chỉ có mình cá nhân tôi đang làm. Truyền công lên cao tầng ấy, tại sao không có ai làm?” (Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 1)

Trích: “Chúng tôi nói cái pháp môn ấy là thứ dùi sừng bò. Sao lại gọi là dùi sừng bò? Khởi đầu khi Đạt Ma dùi vào trong thì thấy còn rộng; nhị tổ dùi vào thì thấy không còn rộng nữa; tam tổ thì thấy còn lọt được; tứ tổ thì thấy hẹp lắm rồi; ngũ tổ về cơ bản chẳng còn gì để dùi nữa; tới lục tổ Huệ Năng thì đã đến đỉnh [sừng bò] và có dùi cũng chẳng đi đến đâu được nữa. (Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 5).

Theo tiểu sử tự khai của Lý Hồng Chí rằng ông thuở bé Lý Hồng Chí học với một vị sư già, như vậy là một người chịu ảnh hưởng của Phật giáo mà Lý Hồng Chí còn đi hạ thấp đức Phật, coi mình hơn đức Phật thì việc hạ thấp các trường phái khí công trên toàn thế giới và các tổ Thiền Tông của Phật giáo là điều không có gì ngạc nhiên?

3. Lý Hồng Chí khẳng định triết lý tu luyện của Pháp Luân Công vượt qua tất cả triết lý tu luyện của Phật giáo, Đạo giáo

Lý Hồng Chí khẳng định rằng:

Trích: “Pháp Luân Công là công pháp thuộc Phật Gia, nhưng nó hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi của Phật Gia, nó luyện theo cả toàn vũ trụ. Trong quá khứ tu luyện trong Phật Gia chỉ nói về những nguyên lý của Phật Gia, trong khi tu luyện theo Đạo Gia chỉ nêu lên những nguyên lý của Đạo Gia, cả hai trường phái đều không có cắt nghĩa thấu đáo căn bản của vũ trụ. Vũ trụ cũng như con người, ngoại trừ cấu trúc vật chất ở bên ngoài, nó cũng có đặc tính riêng của nó, một cách vắn tắt là nó có thể được tóm gọn trong ba chữ, đó là “Chân Thiện Nhẫn“.

Tu luyện theo Đạo Gia chủ yếu ngộ về “chân”, nói chân thật, làm việc chân thật, trở về nguồn cội, và sau cùng thành một chân nhân. Tu luyện theo Phật Gia chú trọng về “thiện”, làm sản sinh tâm đại từ bi, cứu độ chúng sinh. Pháp môn của chúng ta tu theo “Chân Thiện Nhẫn” cùng một lúc, tức là trực tiếp tu luyện theo đặc tính căn bản của vũ trụ, và cuối cùng là đạt được sự đồng hóa cùng vũ trụ. (Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 8)

Như trên đã phân tích để tránh người ta nhận rằng vì sao Pháp Luân Công không phải Phật giáo, không có những hệ thống triết lý giống Phật giáo lại dùng nhiều ngôn từ khái niệm của đạo Phật (tất nhiên Lý đã dùng và diễn tả một cách xuyên tạc các khái niệm này) thì ông ấy đưa ra khái niệm Phật Gia, và ông không giải thích được khái niệm Phật Gia xuất phát từ đâu vì không đưa ra được tư liệu nào chứng minh nó đã được biết đến trước đó, thì Lý nói rằng đó là môn bí truyền. Thì đến đoạn này ông ấy đã hạ thấp Phật Gia xuống, nói rằng đã vượt ra ngoài Phật Gia và vượt qua các trường phái chú trọng chữ Thiện (của Phật giáo, và chữ Chân của Đạo giáo).

Sau khi hạ thấp triết lý tu luyện của Đạo giáo thì Lý Hồng Chí tiếp tục hạ thấp vị thần lớn nhất của đạo Giáo như sau:

Trích: “Đệ tử: Nguyên Thủy Thiên Tôn là Giác Giả cao nhất trong vũ trụ phải không?

Sư phụ: Kỳ thực đây toàn là phương phức tư tưởng của người thường, ngay bản thân [nó] có mang theo sự bất kính. [Ông có] công cao hơn Như Lai một chút, không phải là Thần lớn nhất.” (Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân Pháp giải – Trả lời câu hỏi trong buổi giảng Pháp tại Diên Cát)

Rõ ràng đối với truyền thống Đạo giáo thì Nguyên Thủy Thiên Tôn là vị thần cao nhất, nhưng Lý Hồng Chí khẳng định chưa cao nhất, nhưng cao hơn Như Lai (cũng chú ý thêm rằng đoạn trên ông ta nói Như Lai là một tầng, thì tại đây ông ta nói Như Lai là một vị thần, một vị Phật, một chức danh). Điều đó ngầm ý rằng kể cả Phật tổ Thích Ca Mâu Ni hay Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không cao nhất, mà còn có một vị khác cao hơn. Qua phân tích ở mục 1 như trên cho thấy người cao hơn ở đây không ai khác chính là Lý Hồng Chí.

Lý Hồng Chí đang sống cùng vợ và con, kẻ bài xích Phật giáo, hạ thấp Phật Thích Ca Mâu Ni được các trang web của Pháp Luân Công mặc cho áo cà sa của Phật giáo và rất nhiều vị Phật xung quanh, (https://www.flickr.com/photos/minghuifriend/4233648648)

4. Hạ thấp toàn bộ các học thuyết khác ngầm suy tôn Pháp Luân Công là cao nhất, ngụy biện dựa trên uy tín của kinh Phật và Phật pháp

Lý Hồng Chí khẳng định:

Trích: “Phật pháp tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới. Nếu khai mở lĩnh vực này, thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường; nếu không, chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên. (Lý Hồng Chí, sách Pháp Luân Công, Luận Ngữ)

Trích: “Chỉ có “Phật pháp” mới có thể khai mở những chỗ mê về toàn vũ trụ, thời-không, và [thân] thể người. (Lý Hồng Chí, sách Pháp Luân Công, Luận Ngữ)

Đoạn trên Lý Hồng Chí đã dùng “Phật pháp” để hạ thấp khoa học và các học thuyết khác. Lưu ý rằng Phật pháp ở đây không liên quan đến Phật pháp của Đức Phật mà liên quan đến Phật Gia lớp các trường phái tu luyện bịa đặt của Lý Hồng Chí, nếu đã nói đến Phật Gia thì phải có người sáng lập, phải có kinh sách, phải có tư liệu về môn phái Phật Gia, tuy nhiên không giải thích được điều này Lý Hồng Chí đành phải nói nó là môn tu luyện bí truyền. Chưa dừng lại đó để tách biệt Pháp Luân Công khỏi Phật Gia thì Lý Hồng Chí khẳng định:

Trích: “Pháp Luân Công là công pháp thuộc Phật Gia, nhưng nó hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi của Phật Gia, nó luyện theo cả toàn vũ trụ.” (Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 8)

Như vậy Lý Hồng Chí có nhân cách không đàng hoàng, thậm chí đáng khinh bỉ khi hạ thấp toàn bộ nền khoa học, hạ thấp các học thuyết khoa học, cũng như “xuyên tạc và hạ thấp” các triết lý tu luyện của các tôn giáo, và hạ thấp các đấng giáo chủ của các tôn giáo phương Đông và hạ thấp các phương pháp của toàn bộ các thầy khí công một cách võ đoán, suy luận chủ quan của cá nhân một cách vô căn cứ mà không dựa trên một căn cứ khoa học hay một tiêu chuẩn chung nào cả. Kết hợp với việc thần thánh hóa bản thân thông qua Pháp Thân chúng ta thấy rõ Lý Hồng Chí có mưu đồ trở thành vị thần linh lớn nhất trong vũ trụ.

Như vậy Lý Hồng Chí đã sử dụng các thuật ngữ, khái niệm của Phật giáo để gây ngộ nhận cho các phật tử và những người ảnh hưởng của Phật giáo, mượn miệng của các Đại Giác Giả, Chư Thần để nói lên các quan điểm của mình để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin. Khi có đông tín đồ rồi thì tiến hành bài xích Phật giáo, hạ thấp Phật giáo của Lý Hồng Chí tại các tác phẩm của mình, các trang web của tổ chức Pháp Luân Công cũng đi bài xích Phật giáo (nhưng họ không trực tiếp nói rằng Pháp Luân Công khẳng định Phật giáo đã mạt mà cũng giống như Lý Hồng Chí các trang web này thường dựa vào kinh sách Phật giáo, phân tích một cách xuyên tạc rằng Phật giáo đã mạt, qua hiện tượng hoa Ưu Đàm giả (trứng côn trùng), đã suy tôn Lý Hồng Chí là một vị Phật [5][6][7][8][9].

Nhưng mặt khác các trang web này lại sử dụng các hình ảnh trang web của Phật giáo để đi quảng cáo tuyên truyền cho Pháp Luân Công khiến người phật tử chia sẻ quảng cáo các trang web này sau đó ngấm ngầm quảng cáo và dần cải đạo phật tử và những người chịu ảnh hưởng của Phật giáo, lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin.

Và như trên cho thấy chẳng những Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công cải đạo tín đồ và người ảnh hưởng Phật giáo ông ta còn cải đạo cả những người theo đạo Thiên chúa bằng cái gọi là Bất Nhị Pháp môn do ông ta đặt ra, tổ chức Pháp Luân Công đi tuyên truyền rằng hiện nay đã có hàng trăm triệu tín đồ như vậy có nghĩa là tổ chức này đã cải đạo chủ yếu là phật tử, những người ảnh hưởng bởi Phật giáo sang Pháp Luân Công, mà người sáng lập là một kẻ dối trá tự lăng xê thần thánh hóa bản thân mình hạ thấp văn hóa tín ngưỡng của các tôn giáo ngưỡng truyền thống.

Các tác phẩm của Lý Hồng Chí liên tục được sửa đổi, một ví dụ điển hình là phần Luận Ngữ mở đầu tác phẩm Chuyển Pháp Luân phiên bản cũ Lý Hồng Chí viết:

Trích: “Phật pháp tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới”(Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 1, phiên bản cũ). Để gây ngộ nhận cho người đọc rằng Pháp Luân Công là một pháp môn của đạo Phật, và Lý Hồng Chí đang cổ xúy Phật pháp.

Lý Hồng Chí đang sống cùng vợ và con, kẻ bài xích Phật giáo, hạ thấp Phật Thích Ca Mâu Ni được các trang web của Pháp Luân Công mặc cho áo cà sa của Phật giáo (Nguồn: http://photo.minghui.org/images/master_li_pics/E_fx_1.htm )

Thì phần Luận Ngữ của quyển Chuyển Pháp Luân Lý Hồng Chí viết, trích: “Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ. Ông là căn bản của khai thiên tịch địa, của tạo hoá vũ trụ, nội hàm từ cực nhỏ đến cực lớn, có triển hiện khác nhau tại các tầng thứ thiên thể khác nhau.” (Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 1, phiên bản mới).

Với sự thay đổi đó chúng tôi cho rằng Lý Hồng Chí là con người hoang tưởng và liên tục sửa đổi, chỉnh lý các bài giảng của mình. Do đó có thể kết luận tầng của Lý Hồng Chí đạt được mới là TẦNG THẤP và rất thấp trong nấc thang của nhận thức, chưa nói gì đến sự giác ngộ. [10].

Pháp Đăng – Hải Tuệ

Còn tiếp bên dưới | Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 |

Tham khảo/Chú thích:
[1]-Teaching the Fa at the Washington, D.C. Fa Conference, July 22, 2002 Li Hongzh, xem sẵn tại đâyhttp://en.falundafa.org/eng/lectures/20020722L.html
[2]- Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, Lý Hồng Chí, 15 tháng Năm, 2016, Brooklyn, New York, xem sẵn tại đâyhttp://vn.minghui.org/news/69553-giang-phap-tai-phap-hoi-new-york-2016.html
[3]- Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998], Lý Hồng Chí, Ngày 29 và 30 tháng 3 năm 1998 tại NewYork, xem sẵn tại đây, 
http://vi.falundafa.org/lectures/19980329L.html
[4]- http://www.daikynguyenvn.com/van-hoa/uy-nghiem-va-ruc-ro-sac-mau-hoc-vien-viet-nam-chao-mung-ngay-phap-luan-dai-phap-the-gioi-135.html
[5]-http://chanhkien.org/2011/12/phat-di-lac-va-messiah-cuu-the-chu-thoi-mat-kiep-phan-1.html
[6]-http://beforeitsnews.com/vietnamese/2014/10/cao-nhan-giai-ma-phat-di-lac-ha-the-truyen-phap-va-dang-cuu-the-mesiah-trong-kinh-thanh-278922.html
[7]-http://phatgiao.org.vn/y-kien/201612/Phap-luan-cong-xuyen-tac-Kinh-Phat-Phat-di-Lac-nham-muc-dich-gi-25317/
[8]-https://www.youtube.com/watch?v=-_JY-MORcbo
[9]-http://tansinh.net/van-co-co-duyen/tuong-lai-se-biet-den-cau-chuyen-nay-nhu-la-mot-truyen-thuyet/
[10]-Dựa theo đoạn văn: “Thích Ca Mâu Ni dưới cội bồ đề khai công khai ngộ rồi, chưa lập tức đạt đến tầng Như Lai. Trong suốt 49 năm truyền Pháp, Ông liên tục tự mình đề cao. Mỗi khi đề cao [lên] một tầng, Ông quay lại xét thấy Pháp mình vừa giảng xong không còn đúng nữa. Lại đề cao lên, Ông phát hiện rằng Pháp mình vừa giảng xong lại cũng không đúng nữa. Cứ đề cao lên, Ông lại phát hiện rằng Pháp vừa giảng xong lại không còn đúng. Trong toàn bộ 49 năm, Ông không ngừng thăng hoa như thế; mỗi lần đề cao [lên] một tầng, [Ông] lại phát hiện Pháp Ông giảng trước đó về nhận thức đều là rất thấp.” (Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 5).

Lý Hồng Chí và những phát ngôn gây sốc – Phần 3

Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí lừa đảo buôn thần bán thánh như vậy, tín đồ Pháp Luân Công không thể nhận ra được điều đó (vì tín đồ đã bị Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí lừa đảo thông qua các kỹ thuật tẩy não như quảng cáo lừa đảo, đọc kinh văn, phát chính niệm, niệm Pháp Luân Đại Pháp tốt, bỏ qua cách hiểu sự thật và logic, quy tất cả mọi sự  cản bước là can nhiễu của cựu thế lực an bài…..) mà ngay cả phần lớn người dân Việt Nam cũng chưa có sự đánh giá đúng về tà đạo này.

Lý Hồng Chí: Năng lượng phát ra từ kèn trống  của Thiên Quốc Nhạc Đoàn lớn hơn cả năng lượng của bom nguyên tử

Nếu như các bạn đọc phần 1, phần 2 của chủ đề này các bạn sẽ biết Lý Hồng Chí đã có những phát ngôn gây sốc như “Phật Thích Ca Mâu Ni không nhận thức được chân thực Phật Pháp” mặt khác ông ta khẳng định “không thể đo lường được Đại Pháp (Pháp Luân Công)”, “Thiền tông là Pháp môn dùi sừng bò”, “cả trong và ngoài nước chỉ có mình tôi là giảng pháp tại Cao Tầng”, “Pháp Luân Công tạo ra cả triệu triệu Phật Thích Ca Mâu Ni và chúa Jesus”, hay những gì mà Phật Thích Ca và chúa Jesus đã giảng chỉ là vàng 18K, 16K còn những gì mà Lý Hồng Chí giảng thì là vàng 24K.

Trong bài viết ở phần 1, 2 đã chứng minh rằng Lý Hồng Chí đã hạ thấp toàn bộ các giáo chủ của các tôn giáo phương Đông như Phật Thích Ca Mâu Ni, Nguyên Thủy Thiên Tôn, và cả chúa Jesus và cả các học thuyết khoa học mà điển hình là thuyết tiến hóa của Charles Darwin mà hiện nay rất nhiều các bài viết trên các trang web của Pháp Luân Công đi tuyên truyền thuyết tiến hóa sai. Điều này không khó kiểm chứng nếu như các bạn tìm kiếm trên google với từ khóa “thuyết tiến hóa bị sai”. Lý Hồng Chí đưa ra thuyết tận thế, chu kỳ nền văn minh nhân loại chỉ có 5000 năm, muốn được lưu lại phải theo Pháp Luân Công.

Trong phần này chúng tôi đưa ra các bằng chứng để chứng minh Lý Hồng Chí là thánh nổ, nổ hơn cả bom nguyên tử thông qua dẫn chứng Lý Hồng Chí giảng rằng năng lượng của trống kèn phát ra từ Thiên Quốc Nhạc Đoàn mạnh hơn cả năng lượng phát ra từ bom nguyên tử.

Lý Hồng Chí chẳng những thần thánh hóa bản thân mình như việc có khả năng phong thần phong thánh cho tín đồ Pháp Luân Công, giao nhiệm vụ cứu độ nhân loại cho tín đồ Pháp Luân Công, tất cả chư thần chúng sinh được sinh ra đều đã ký thệ ước với ông ta trước khi xuống trái đất…. (xem phần 2). Lý Hồng Chí cũng thần thánh hóa cho các đoàn nghệ thuật của tổ chức Pháp Luân công.  Có một tín đồ Pháp Luân Công hỏi Lý Hồng Chí rằng Thiên Quốc Nhạc Đoàn cứu độ chúng sinh như thế nào thì Lý Hồng Chí khẳng định rằng năng lượng của đội kèn trống Thiên Quốc Nhạc Đoàn phóng xuất ra mạnh hơn cả bom nguyên tử, và năng lượng tín đồ Pháp Luân Công phóng xuất ra còn mạnh hơn cả bom nguyên tử.

Trích: “Đệ tử: [Đoàn nhạc] “Thiên Quốc nhạc đoàn” cứu độ chúng sinh như thế nào? Xin Ngài chỉ rõ? (mọi người cười)

Sư phụ: Chư vị muốn nghe thì tôi sẽ nói cho chư vị. (vỗ tay) Như mọi người đã biết [những] lần trước khi đoàn nhạc diễu hành tại khu phố Tàu và khu Flushing ở New York, tôi đều thấy cảnh tượng này: khi đoàn nhạc diễn tấu, năng lượng phóng xuất ra rất lớn. Bất kể là từ năng lượng phóng xuất ra dù là thanh âm của chư vị phóng xuất ra hay là âm nhạc hoặc bản thân nốt nhạc cũng vậy, đều khởi tác dụng chứng thực Pháp và phóng xạ năng lượng.

Ngày có diễu hành ở khu phố Tàu, các từng không gian trên thiên thượng có vô số chư Thần, khắp trời đều là chư Thần, đang đánh trống trận. Rất rất nhiều các thiên binh thiên tướng ấy đang xung tiến lên. Các đệ tử Đại Pháp thổi nhạc có năng lượng phóng xuất ra lớn phi thường. Mọi người thấy trong phim trái bom nguyên tử khi nổ một cái là sinh ra một sóng xung kích rất to lớn phải không? Còn to lớn hơn lực lượng ấy nữa. (vỗ tay) Bởi vì năng lượng mà đệ tử Đại Pháp phóng xuất ra có thành phần lớn hơn nguyên tử; hơn nữa lạp tử mỗi tầng đều rất lớn mạnh. Nên cũng nói, bấy giờ hễ có âm thanh xuất ra là một màn ánh sáng. Bom nguyên tử kia cũng chỉ có một quá trình xung kích thôi, sau đó sóng xung kích xung ra tạo thành trận bão bụi rất lớn, phải không? Đợi bão bụi lắng xuống thì nó mới làm tịnh. [Còn] đây là làm tịnh tức thời, sau đó ở nơi cách rất xa nơi xung kích ánh sáng chiếu rọi mới là đám bụi khói rất to lớn; thuận theo [nhạc] diễn tấu mà ánh sáng trở nên to lớn mau lẹ, vừa lại làm tịnh cực kỳ nhanh, vừa không ngừng khởi lên bụi khói ở xa; hễ nơi nào ánh sáng đến, thì toàn bộ đã làm tịnh xong.” (Lý Hồng Chí khẳng định điều đó tại Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles, Lý Hồng Chí, Ngày 25 tháng 2, 2006) [1].

(Lý Hồng Chí mô tả năng lượng của tiếng kèn trống của đoàn nhạc Thiên Quốc Nhạc Đoàn lớn hơn cả năng lượng của bom nguyên tử, nguồn ảnh internet).

Trong khi trả lời tạp chí Time, Lý Hồng Chí khẳng định rằng “tôi chỉ là người đàn ông rất bình thường” thì trong bài giảng của mình Lý Hồng Chí đã cố tình lồng ghép thần thánh vào đoàn nhạc Thiên Quốc Nhạc Đoàn của ông ta, rằng “trên thiên thượng có vô số chư thần, khắp trời đều là chư thần” đây rõ ràng là một hành vi buôn thần bán thánh vào một đoàn nghệ thuật.

Chúng ta biết rằng năng lượng của bom nguyên tử tỏa ra là rất lớn, bởi năng lượng được sinh ra bởi hàng tỉ tỉ hạt nhân nguyên tử đồng thời thực hiện phản ứng phân rã giải phóng năng lượng. Trong thế chiến thứ hai, Mỹ đã dùng hai quả bom Nguyên Tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki đã khiến 214.000 người chết trực tiếp bởi vụ nổ và thiệt hại về người và của từ vụ ném bom này kéo dài cho đến tận bây giờ là rất lớn [2]. Như vậy giả sử năng lượng từ đội kèn trống của Pháp Luân Công  có cùng dạng với năng lượng phát ra từ bom nguyên tử thì điều đó sẽ dẫn đến số lượng người chết vì các đoàn nhạc của Pháp Luân Công là không thể tính được và tội ác của Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công là rất lớn, và trên thực tế thì rõ ràng là không có một người nào chết vì nghe thấy âm thanh từ tiếng kèn trống đó, chứng tỏ sự bịa đặt trong lời nói của Lý Hồng Chí! Trường hợp thứ hai nếu như năng lượng từ đội kèn trống này phát ra mà có dạng khác với năng lượng phát ra từ bom nguyên tử thì rõ ràng là không thể so sánh năng lượng ấy với năng lượng phát ra từ bom nguyên tử được, nếu đúng là bản chất hai loại năng lượng mà khác nhau mà Lý Hồng Chí đi so sánh với nhau thì chứng tỏ sự thất học của ông Lý Hồng Chí. Như vậy dù thế nào việc cho rằng năng lượng từ phát ra từ tiếng kèn trống lớn hơn năng lượng của bom nguyên tử là sự dối gạt và lừa đảo của Lý Hồng Chí.

Bên cạnh việc thần thánh hóa đoàn nghệ thuật Thiên Quốc Nhạc Đoàn, Lý Hồng Chí cũng thần thánh hóa đoàn nghệ thuật Thần Vận. Ông ta tuyên truyền rằng đoàn nghệ thuật Thần Vận (của tổ chức Pháp Luân Công) được thần thánh giúp, người nào bỏ tiền mua vé xem biểu diễn Thần Vận sẽ được Thần gia trì……

Trích: “Mọi người biết, chư Thần cũng đang trợ giúp làm, biểu diễn của Thần Vận kỹ thuật kỹ xảo trên sàn diễn và dưới sàn diễn đều sẽ xuất hiện kỳ tích. Đoàn nhạc truyền xuất ra thanh âm ấy, hiệu quả thị giác mà người ta nhìn thấy ấy, là đã qua Thần gia trì rồi, không ai sánh nổi.” [3]

Như các phần trước đã chỉ ra rằng Lý Hồng Chí là một kẻ hay dựa vào các mặt tiêu cực của xã hội để tuyên truyền về thuyết tận thế, với mục đích thần thánh hóa bản thân, biến bản thân mình thành một người ban cho chúng sinh cơ hội được cứu vớt (phần 2). Đối với việc thần thánh hóa Thần Vận và Thiên Quốc Nhạc Đoàn, Lý Hồng Chí cũng sử dụng thủ pháp tương tự: dựa vào các mặt chưa tốt tại một số đất nước không cho biểu diễn Thần Vận để tuyên truyền rằng đó là do không cho biểu diễn thần vận nên xảy ra hậu quả như vậy.

Trích: “ Đoàn Nghệ thuật Thần Vận từng phát sinh sự việc giống thế ở Hy Lạp, Thần Vận đến rồi mà không cho vào rạp, không cho biểu diễn, từ chính phủ đến rạp diễn đều quyết định như thế, công nhiên huỷ hợp đồng. Qua một năm kinh tế dân chúng Hy Lạp sụp đổ. Đúng không? Năm ngoái Thần Vận đi Ecuador biểu diễn, nó không cho biểu diễn, ngay cả vật tư gửi qua đó cũng bị phá rối, suýt nữa ảnh hưởng đến trạm biểu diễn tiếp đó, vô cùng tà ác.” [3]

Thật là vô lý khi Lý Hồng Chí cho rằng nước nào không cho Thần Vận biểu diễn thì sẽ gặp các tai họa. Trong khi Trung Quốc là nước cấm tất cả những gì liên quan đến Pháp Luân công, truy lã Lý Hồng Chí thì ngày càng phát triển trở thành một cường quốc của thế giới điều đó chứng tỏ sự lừa đảo của Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công.

Hậu quả của việc Lý Hồng Chí tuyên truyền thần thánh hóa các đoàn nghệ thuật của Pháp Luân Công là như thế nào? Chúng tôi tìm hiểu được biết mỗi khi đoàn nghệ thuật của Pháp Luân Công đi đến quốc gia nào thì tín đồ Pháp Luân Công đều tăng cường Phát Chính Niệm nhằm mục đích tiêu diệt, giải thể tất cả mọi sự cản trở việc biểu diễn của các đoàn nghệ thuật này.

Trích: “Chúng tôi đã hình thành nên một trường chính niệm to lớn, giải thể hết thảy tà ác can nhiễu Thần Vận và không cho chúng có cơ hội làm điều đó.” [4]

Khi xuất hiện tin đồn đoàn nghệ thuật Thần Vận sẽ về Việt Nam, theo dõi trên các mạng xã hội facebook của Việt Nam được biết nhiều học viên Pháp Luân Công còn phát chính niệm, rủ nhau phát chính niệm 24/24h để cho đoàn nghệ thuật thần vận được biểu diễn tại Việt Nam.

Từ nhiều bài giảng và tác phẩm của Lý Hồng Chí, chúng ta có thể thấy rằng Lý Hồng Chí đang tuyên truyền một học thuyết thần thánh mà mà bản thân Lý Hồng Chí có một vai trò trung tâm (phật chủ, sáng thế chủ, hạ thấp các tôn giáo tín ngưỡng khác, hạ thấp Phật Thích Ca, chúa Jesus…., phong thần cho tín đồ…)

Trích: “Không chỉ đệ tử Đại Pháp tới thế gian này là từng ký [thệ] ước với Sư phụ, mà tất cả con người, sinh mệnh tới thế gian này, chư Thần tới từ thiên thượng, đều có ước với tôi.” [3]

Với rất nhiều bằng chứng khác chứng tỏ Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí  đang đi buôn thần bán thánh thông qua các bài tập khí công Pháp Luân Công (gắn tên Phật cho các động tác của 5 bài tập, sử dụng các thuật ngữ của Phật Giáo), thông qua các hạng mục, các chương trình biểu diễn từ các đoàn nghệ thuật của Pháp Luân Công, thì trên thực tế Lý Hồng Chí cũng là kẻ thích được thần thánh hóa, một bằng chứng rõ ràng nhất là việc học viên Pháp Luân Công xếp hình Lý Hồng Chí ngồi trên tòa Sen.

Kỹ thuật lừa đảo đặc biệt hơn nữa là bản thân Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công mang đậm màu sắc tôn giáo hướng thần, mê tín dị đoan, lừa đảo như vậy, tuy nhiên trong các quảng cáo giới thiệu về Pháp Luân Công thì tuyệt nhiên không có nói đến điều đó rằng chúng tôi phi kinh tế, phi chính trị, phi tôn giáo, không liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào……

Trích: “Hỏi: Pháp Luân Đại Pháp có liên quan đến tôn giáo?

Trả lời: Không liên quan, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật Gia, nhưng hoàn toàn không liên quan đến Phật giáo, cũng như bất kỳ tôn giáo nào, kể cả Đạo giáo, Nho giáo. Hình thức hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp cũng không liên quan đến tôn giáo: không có tổ chức phân cấp (chỉ một Sư phụ và các học viên đồng đẳng), không có nghi thức tôn giáo, không có lệ phí tham gia, không có đăng ký (ai thích thì học, không thích thì thôi). Pháp Luân Đại Pháp là phi tôn giáo, phi chính trị, phi kinh tế..

Hỏi: Môn này có gây trở ngại đến tôn giáo mà tôi đang theo không?

Trả lời: Mọi người theo bất cứ tín ngưỡng truyền thống nào đều được hoan nghênh theo học Pháp Luân Đại Pháp. Dù người đó có quyết định chỉ tập trung theo học Pháp Luân Đại Pháp hay không thì luôn luôn là lựa chọn của cá nhân.” [5].

Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí lừa đảo buôn thần bán thánh như vậy, tín đồ Pháp Luân Công không thể nhận ra được điều đó (vì tín đồ đã bị Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí lừa đảo thông qua các kỹ thuật tẩy não như quảng cáo lừa đảo, đọc kinh văn, phát chính niệm, niệm Pháp Luân Đại Pháp tốt, bỏ qua sự thật và logic của sự thật, quy tất cả mọi sự  cản bước là can nhiễu của cựu thế lực an bài…..) mà ngay cả phần lớn người dân Việt Nam cũng không có một nhìn nhận đúng đắn về tà đạo này.

Điều đáng nói hơn nữa là trong khi Pháp Luân Công đã truyền bá vào Việt Nam chừng trên dưới 15 năm nay thông qua các trang web, thông qua việc rải truyền đơn, thông qua việc quảng bá và biểu diễn của các đoàn nghệ thuật (Thiên quốc nhạc đoàn, Hồng Ân, Hồng Dương, Thần Vận…..) mà không một cơ quan đoàn thể, tổ chức cá nhân có một tiếng nói  thích đáng, đủ uy tín  vạch trần tà đạo này!

Pháp Đăng – Hải Tuệ

| Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 |

Tham khảo/Chú thích:
[1]- Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006], Lý Hồng Chí, Ngày 25 tháng 2, 2006 http://vi.falundafa.org/lectures/20060225L.html
[2]- Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, wiki Việt
[3] Giảng Pháp tại Pháp hội New York, Lý Hồng Chí, 15 tháng Năm, 2016, Brooklyn, New York. http://vn.minghui.org/news/69553-giang-phap-tai-phap-hoi-new-york-2016.html
[4]-http://chanhkien.org/2011/04/phat-chinh-niem-ho-tro-than-van-o-new-york-va-chung-kien-su-ky-dieu-cua-dai-phap.html
[5]- Một số câu hỏi thường gặp, http://vi.falundafa.org/faqs.html#religios

theo phatgiao.org.vn

Để lại bình luận