Trang chủ thẻ Ba-la-mật-đa

Tag: ba-la-mật-đa

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Quảng Minh...

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quảng Minh dịch Việt Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra,Prajnaparamitahridaya Sutra;...

Xem nhiều gần đây