Trang chủ thẻ Ba mươi bảy đạo phẩm

Tag: ba mươi bảy đạo phẩm

Luận Đại Trí Độ – Chương 30

0
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ (Mahàprajnàparamitàsatra) Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ) Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập Dịch Việt: Thích Thiện Siêu Viện Nghiên Cứu Phật...

Xem nhiều gần đây