Trang chủ thẻ Bát thức

Tag: bát thức

Tâm Sở – Phật Học Phổ Thông

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. HCM Ấn Hành 1997 | Quyển 1 | Quyển 2 | Quyển 3 | Quyển 3 (Khóa 9,10,11,12) Khóa 9:...

Tám Thức – Bát Thức

Tám Thức - Bát Thức Trích từ sách: Lược giải những pháp số căn bản Hạnh Cơ biên tập Thức – hay tác dụng nhận thức, tức...