Trang chủ thẻ Bộ bổn duyên

Tag: bộ bổn duyên

Kinh Bách Dụ

Bộ Bổn Duyên Kinh Bách Dụ Tăng-Già-Tư-Na soạn, Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch Thích Tâm Châu dịch Việt | Quyển 1 |  2  |  3  | ...

Kinh Bách Dụ – Quyển 2

Bộ Bổn Duyên Kinh Bách Dụ Tăng-Già-Tư-Na soạn, Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch Thích Tâm Châu dịch Việt | Mục lục | QUYỂN 2 22. KIẾM HƯƠNG TRẦM-THỦY Xưa...

Kinh Bách Dụ – Quyển 3

Bộ Bổn Duyên Kinh Bách Dụ Tăng-Già-Tư-Na soạn, Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch Thích Tâm Châu dịch Việt | Mục lục | QUYỂN 3 42. CON LẠC-ĐÀ CHẾT Xưa...

Kinh Bách Dụ – Quyển 4

Bộ Bổn Duyên Kinh Bách Dụ Tăng-Già-Tư-Na soạn, Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch Thích Tâm Châu dịch Việt | Mục lục | QUYỂN 4 66. NÓI VÀ LÀM Xưa...

Xem nhiều gần đây