Trang chủ thẻ Bộ Chất Ngữ

Tag: Bộ Chất Ngữ

Bộ Chất Ngữ – Dhatukatha – Hòa thượng Tịnh Sự dịch

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP BỘ CHẤT NGỮ DHĀTUKATHĀ Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera Mục Lục: PHẦN ÐẦU ÐỀ XIỂN...

Xem nhiều gần đây