Trang chủ thẻ Bồ Tát Long Thọ

Tag: Bồ Tát Long Thọ

Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận

BỒ ĐỀ TÂM LY TƯỚNG LUẬN Tác-giả: Long-Thọ Bồ-Tát. Hán-dịch: Ngài Thí-Hộ Việt-dịch: Thích Tâm Châu *** Con xin quy mệnh kính lễ hết thảy chư Phật. Nay con xin nói...

Luận Đại Trí Độ – Tập 1

Luận Đại Trí Độ - Tập 1 (Mahàprajnàparamitàsatra) Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ) Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập Dịch Việt: Thích Thiện Siêu Viện...

Trung Luận – Bồ Tát Long Thọ – Thích Tâm Thiện...

TRUNG LUẬN  Tác giả: Bồ Tát Long Thọ  (Bản dịch Việt ngữ của Thích Tâm Thiện) Ghi Chú Về Bản dịch Lời Việt Trung Luận Bản Trung luận...

Luận Đại Trí Độ – Chương 25

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ (Mahàprajnàparamitàsatra) Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ) Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập Dịch Việt: Thích Thiện Siêu Viện Nghiên Cứu Phật...

Luận Đại Trí Độ – Chương 26

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ (Mahàprajnàparamitàsatra) Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ) Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập Dịch Việt: Thích Thiện Siêu Viện Nghiên Cứu Phật...

Luận Đại Trí Độ – Chương 27

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ (Mahàprajnàparamitàsatra) Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ) Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập Dịch Việt: Thích Thiện Siêu Viện Nghiên Cứu Phật...

Luận Đại Trí Độ – Chương 29

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ (Mahàprajnàparamitàsatra) Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ) Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập Dịch Việt: Thích Thiện Siêu Viện Nghiên Cứu Phật...

Luận Đại Trí Độ – Chương 1

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ (Mahàprajnàparamitàsatra) Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ) Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập Dịch Việt: Thích Thiện Siêu Viện Nghiên Cứu Phật...

Luận Đại Trí Độ – Chương 2

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ (Mahàprajnàparamitàsatra) Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ) Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập Dịch Việt: Thích Thiện Siêu Viện Nghiên Cứu Phật...

Luận Đại Trí Độ – Chương 3

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ (Mahàprajnàparamitàsatra) Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ) Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập Dịch Việt: Thích Thiện Siêu Viện Nghiên Cứu Phật...

Xem nhiều gần đây