Trang chủ thẻ Bồ tát phổ hiền

Tag: bồ tát phổ hiền

Kinh Viên Giác Giảng Giải – Chương 2

Kinh Viên Giác Giảng Giải HT. Thích Thanh Từ | Mục lục | Chương 2: BỒ-TÁT PHỔ HIỀN Thưa Hỏi ÂM: Ư thị Phổ Hiền Bồ-tát tại đại chúng...

Xem nhiều gần đây