Trang chủ thẻ Bộ Vị Trí Patthana

Tag: Bộ Vị Trí Patthana

Bộ Vị Trí – Patthana

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera —————————————— Tập 1 - Tam đề vị...

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 6 – p3

3. VỊ TRÍ TAM ÐỀ ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG (PACCANĪYĀNULOMATIKAPAṬṬHĀNA) TAM ÐỀ PHI THIỆN - TAM ÐỀ THIỆN (NAKUSALATTIKA - KUSALATTIKA) Pháp bất thiện liên quan pháp...

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 6 – p2

2. VỊ TRÍ TAM ÐỀ THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP (ANULOMAPACCANĪYA TIKAPAṬṬHĀNA) TAM ÐỀ THIỆN TAM ÐỀ PHI THIỆN (KUSALATTIKE NAKUSALATTIKA) Pháp phi thiện liên quan pháp thiện...

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 6

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP SÁU - VỊ TRÍ ÐỐI LẬP CHAṬṬHAMO BHĀGO PACCANĪYAPAṬṬHĀNA Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ ...

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 5

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP NĂM Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera —————————————— Xin lưu ý: Cần có...

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 4

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP BỐN Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera —————————————— Xin lưu ý: Cần có...

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 3

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP BA Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera —————————————— Xin lưu ý: Cần có...

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 2

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP HAI Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera —————————————— Xin lưu ý: Cần có...

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 1

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP MỘT Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera **** Xin lưu ý: để đọc các...

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 1c

(PHẦN YẾU TRI - tiếp theo) CÁCH ÐẾM THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP TRONG PHẦN YẾU TRI CĂN NHÂN (Hetumūlakaṃ) Trong phi cảnh từ nhân duyên...

Xem nhiều gần đây