Trang chủ thẻ Cõi dục giới

Tag: cõi dục giới

Kinh Trường A Hàm – Kinh Đao-Lợi Thiên

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV 30. KINH THẾ KÝ PHẨM 8:...